• Metoda Speak Up
 • Kraków Mogliska
 • Warszawa Mokotów

for and against essay jak napsat

 • kurs indywidualny
 • kurs grupowy
 • kurs w aplikacji C4E
 • dla początkujacych
 • dla średnio zaawansowanych
 • dla zaawansowanych
 • dla młodzieży
 • dla studentów
 • kursy dla dorosłych
 • dla seniorów
 • kurs konwersacyjny
 • kursy intensywne
 • kurs biznesowy
 • kursy maturalne
 • kursy dla ósmoklasistów
 • O poziomach
 • kursy grupowe
 • kursy indywidualne
 • B2 First (FCE )
 • C1 Advanced (CAE)
 • Szkoła online
 • Materiały do pobrania
 • Gramatyka j. angielskiego
 • Ćwiczenia z angielskiego
 • Bezpłatny test
 • Strefa słuchacza

Zostaw kontakt do siebie

Rozprawka po angielsku - rozprawka za i przeciw po angielsku  - jak napisać?

Jednym z tematów do wyboru na pisemnej części rozszerzonej matury z języka angielskiego jest rozprawka (ang. an essay ). Najczęściej zdający proszeni są o napisanie for and against essay - rozprawki, w której muszą przedstawić argumenty za i przeciw postawionej tezie. Jak napisać dobrą rozprawkę po angielsku i zdobyć maksymalną liczbę punktów na maturze? Tego dowiesz się z naszego artykułu!

Zasady pisania rozprawki za i przeciw po angielsku

Rozprawka w języku angielskim to forma wypowiedzi pisemnej, w której piszący prezentuje poglądy na temat jakiegoś zagadnienia, szuka odpowiedzi na postawione pytanie lub wyjaśnia jakiś tok rozumowania, podając odpowiednie argumenty. Głównym celem rozprawki jest przekonanie odbiorcy do postawionej tezy (w przypadku for and against essay jest ona neutralna) oraz jej uzasadnienie. 

Pisząc rozprawkę za i przeciw, musisz pamiętać o konieczności zachowania stylu formalnego (nie stosuj form skróconych ani słownictwa kolokwialnego!). Pomogą Ci w tym przydatne wyrażenia, które znajdziesz w dalszej części tekstu. Niezwykle ważne jest także podzielenie tekstu na czytelne części, stosując wyraźnie oddzielone od siebie akapity.

Rozprawka po angielsku - jak napisać? - Poniżej opisujemy dokładnie jak zrobić to krok po kroku.

Z czego składa się poprawnie napisana rozprawka?

Rozprawka z angielskiego składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia . Rozwinięcie podzielone jest na akapit prezentujący argumenty “za” oraz akapit z argumentami “przeciw”. Prawidłowo skomponowana rozprawka po angielsku ma więc cztery oddzielne akapity. 

We wstępie do rozprawki musi znaleźć się wprowadzenie do tematu oraz przedstawienie bezstronnej tezy - piszący nie wyraża tutaj własnej opinii. To bardzo ważna zasada, o której nie wolno Ci zapomnieć!

Z zasady w pierwszej kolejności przedstawiane są argumenty “za” - zalety opisywanej sytuacji, rozwiązania czy zjawiska. Przygotowując plan rozprawki, wypisz dwa-trzy argumenty popierające opisywaną tezę.

W trzecim akapicie należy przedstawić argumenty “przeciw”. Powinno ich być tyle samo, ile argumentów “za”, czyli dwa lub trzy. 

Zakończenie

Ostatni akapit to zakończenie, w którym należy podsumować swoją wypowiedź. To jedyne miejsce w całym tekście, gdzie piszący może wyrazić swoją opinię na temat omawianej tezy. 

Jak napisać dobrą rozprawkę za i przeciw po angielsku?

Jak napisać esej po angielsku - for and against essay , aby zachwycił egzaminatora? Twoja rozprawka powinna być dobrze zaplanowana, logiczna i treściwa. Ponadto istotne jest, abyś zastosował odpowiednie zwroty i wyrażenia, wprowadzając kolejne argumenty, zachował poprawny styl i nie zapomniał o klarownym podziale pracy na akapity. Pamiętaj także o konieczności zmieszczenia się w określonym limicie słów. 

Najlepszym sposobem na napisanie dobrej rozprawki jest przygotowanie jej planu w punktach, zanim przystąpisz do pisania. Dzięki temu nie zapomnisz o żadnym istotnym argumencie i lepiej rozłożysz długości poszczególnych akapitów.

Jak powinien wyglądać wstęp w rozprawce?

Wstęp rozprawki w języku angielskim służy do wprowadzenia tezy, bez ujawniania Twojej własnej opinii na jej temat. We wstępie sygnalizujesz jedynie, czego dotyczy Twoja praca, a także to, że istnieją zarówno argumenty “za”, jak  i “przeciw”. Pierwszy akapit rozprawki nie powinien być nadmiernie długi. Wystarczą dwa - trzy zdania. 

Rozprawka - Przydatne zwroty i słownictwo we wstępie

Skomponowanie poprawnego stylistycznie wstępu w rozprawce stanie się łatwiejsze, jeśli zastosujesz jeden z poniższych zwrotów:

 • The problem/issue/phenomenon of...is/appears to be/has always been… - Problem/Zagadnienie/Zjawisko...jest/wydaje się/zawsze był…
 • There has been a lot of discussion in the media about… - W mediach toczy się dyskusja na temat…
 • It is public knowledge that… - Powszechnie wiadomo, że…
 • Public opinion is/has always been divided on the subject of… - Opinia publiczna jest/zawsze była podzielona w kwestii…
 • Have you ever thought about/considered…? - Czy zastanawiałeś się kiedyś nad…?
 • Nowadays almost everyone… - W dzisiejszych czasach prawie każdy…
 • Many people believe that… - Wiele osób wierzy, że…
 • It is a popular belief that… - Popularnym wierzeniem jest, że …
 • There has recently been w fierce/national dispute/discussion about… - Ostatnio toczy się gorąca/narodowa debata/dyskusja o…

Zanim przejdziesz do pisania kolejnego akapitu, warto zaznaczyć, że istnieją zarówno zalety, jak i wady omawianego zagadnienia, np.

 • Even though mobile phones make our lives easier, they also have some drawbacks. - Mimo że telefony komórkowe ułatwiają nam życie, mają również pewne wady.
 • Experts believe that sending children to school at the age of 5 has as many advantages as disadvantages. - Eksperci wierzą, że posyłanie dzieci do szkoły w wieku 5 lat ma tyle samo zalet, co wad.
 • Should we be worried about genetically modified food being used so widely? Let’s look at the pros and cons of this situation. - Czy powinniśmy się martwić powszechnym użyciem genetycznie modyfikowanej żywności? Spójrzmy na zalety i wady tej sytuacji.

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Sprawdź swoją ofertę

Zalety - jak napisać argumenty za

W drugim akapicie rozprawki musisz przedstawić argumenty popierające daną tezę. Pamiętaj, że każdy z nich powinien być wprowadzony odpowiednim wyrażeniem, a całość składać się w spójną, logiczną treść. Pamiętaj, że każdy argument powinien być uzasadniony i poparty przykładem, np.

The most important advantage of mobile phones is the fact that they enable us to communicate easily at any given moment and thus improve safety. For instance, a lot of parents only let their children go out if they have their mobile with them and contact the parents at agreed times. - Najważniejszą zaletą telefonów komórkowych jest fakt, że umożliwiają one łatwą komunikację w dowolnym momencie i w ten sposób zwiększają bezpieczeństwo. Na przykład, wielu rodziców pozwala swoim dzieciom wyjść z domu jedynie pod warunkiem, że mają one przy sobie swój telefon i kontaktują się z rodzicami w ustalonych porach.

Rozprawka przydatne zwroty i słownictwo przy wypisywaniu zalet

Wyliczanie argumentów w pierwszym akapicie rozwinięcia wymaga zastosowania pewnych wyrażeń. Oto lista najprzydatniejszych z nich:

 • The main/first/the most important advantage/benefit of...is… - Główną/Pierwszą/Najważniejszą zaletą/korzyścią...jest…
 • One major/additional/further advantage of...is…- Jednym z głównych/dodatkowych/kolejnych plusów...jest…

Kolejne argumenty możesz wprowadzić za pomocą następujących zwrotów. UWAGA! Możesz zastosować je także podczas wyliczania argumentów “przeciw” .

 • To begin with,/To start with, - Na początek,
 • Firstly,/In the first place, - Po pierwsze,
 • First of all, - Przede wszystkim,
 • Secondly, - Po drugie,
 • Thirdly, - Po trzecie
 • In addition (to this/that), - W dodatku,
 • Moreover,/Furthermore,/What is more , - Ponadto,
 • Besides,/Also - Oprócz tego,/Także,
 • Apart from this/that, - Oprócz tego,
 • As a result,/Consequently,/Therefore,/Thus, - W rezultacie,/Dlatego/Tak oto,/W ten sposób,
 • Last but not least,/Finally, - Ostatnia, ale nie najmniej ważna sprawa,/W końcu,/Na koniec

Wprowadzając przykłady, możesz zastosować jeden z poniższych zwrotów (także w przypadku argumentów “przeciw”):

 • For example,/For instance, - Na przykład
 • Especially/Particularly/In particular - Szczególnie
 • Such as.. - Tak/taki/takie/taka jak...

Wady - jak napisać argumenty przeciw

Podobnie jak w przypadku zalet, także wady powinny być przedstawione w logiczny, uporządkowany sposób i poparte wyjaśnieniami lub przykładami, np.:

However, mobile phones create potential health hazards. Numerous scientific evidence shows clearly that radiation from mobile phones may lead to serious diseases, such as cancer. - Jednakże telefony komórkowe stwarzają potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Liczne dowody naukowe wskazują jasno, że promieniowanie z telefonów komórkowych może prowadzić do poważnych chorób, takich jak rak.

Przydatne zwroty i słownictwo w rozprawce po angielsku przy wypisywaniu wad

Poniżej znajdziesz listę przydatnych wyrażeń, za pomocą których w poprawny sposób wprowadzisz kolejne argumenty “przeciw” w rozprawce po angielsku.

 • The main/first/most important disadvantage/drawback of...is.. - Główną/Pierwszą/Najważniejszą wadą...jest…
 • One/Another/An additional/Major disadvantage of...is… - Jedną/Kolejną/Dodatkową/Główną wadą...jest…
 • The opponents of...claim that… - Przeciwnicy...twierdzą, że…
 • ...not to mention the fact that… - ...nie wspominając o…

W tej części rozprawki z języka angielskiego przydadzą Ci się również zwroty, za pomocą których przedstawisz kontrargumenty. 

 • However, - Jednakże,
 • Even though/Although - Mimo że 
 • On the one hand, - Z jednej strony…
 • On the other hand, - z drugiej strony…
 • Contrary to… - W przeciwieństwie do…
 • …, in turn - ...., z kolei,
 • Nevertheless, - Niemniej,
 • From the point of view of the opponents, - Z punktu widzenia przeciwników,

Przedstawiając argumenty (także te “za”!), warto powołać się na opinię innych osób, wyniki badań lub dane statystyczne. Możesz zrobić to za pomocą jednego z poniższych zwrotów: 

 • According to… - Według…
 • It is often said/claimed/suggested that… - Często mówi się/twierdzi się/sugeruje się, że…
 • The statistical data shows/ indicates that… - Dane statystyczne pokazują/wskazują, że…
 • From an economic/scientific point of view… - Z ekonomicznego/naukowego punktu widzenia…
 • The latest research has proven that… - Najnowsze badanie udowodniło, że…
 • The numbers indicate that… - Liczby wskazują, że...

Jak powinno wyglądać zakończenie rozprawki w języku angielskim?

Ostatni akapit rozprawki w języku angielskim, czyli zakończenie, to miejsce, w którym należy podsumować całą treść. Poza powtórzeniem tezy i zaznaczeniem, że istnieją zarówno wady, jak i zalety omawianego zagadnienia, możesz także wyrazić swoją opinię na ten temat. Pamiętaj, że podsumowanie nie oznacza po prostu przepisania wstępu lub użytych argumentów. W prawidłowo napisanym zakończeniu powinny pojawić się jakieś wnioski, np.

To conclude, mobile phones keep evolving and they acquire new functions every year to meet the demands of the customers. Even though they seem to have a few serious drawbacks, it is hardly possible to imagine the modern world without them. I strongly believe that all things considered, they cause more good than bad. - Konkludując, telefony komórkowe wciąż ewoluują i otrzymują nowe funkcjonalności każdego roku, aby sprostać wymaganiom klientów. Mimo że wydają się mieć kilka poważnych wad, trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez nich. Głęboko wierzę, że biorąc wszystko pod uwagę, przynoszą więcej dobrego, niż złego.  

Przydatne zwroty i słownictwo do zakończenia rozprawki

W jaki sposób rozpocząć zakończenie for and against essay po angielsku? Zastosuj jedno z poniższych wyrażeń:

 • To sum up,/Summing up, - Podsumowując,
 • On the whole, - Ogólnie rzecz ujmując,
 • All things considered, - Biorąc wszystko pod uwagę,
 • All in all, - Podsumowując,
 • In conclusion,/To conclude, - Konkludując,
 • Taking everything into account, - Rozważając wszystkie argumenty,
 • Having considered both sides of the argument, - Wziąwszy pod uwagę obie strony dyskusji,
 • Przedstawienie własnej opinii również należy poprzedzić właściwym zwrotem:
 • I (strongly) believe/think/feel (that)... - (Głęboko) Wierzę/Myślę/Czuję, że…
 • It seems/appears to me (that)... - Wydaje mi się, że…
 • To my mind,/To me,/In my opinion/view… - Według mnie…
 • As far as I’m concerned… - Jeżeli o mnie chodzi…
 • I (completely/entirely/absolutely) agree/disagree that… - Całkowicie się zgadzam/nie zgadzam, że…
 • I definitely share the view of the supporters/opponents of… - Zdecydowanie podzielam pogląd zwolenników/przeciwników…
 • I am totally against… - Jestem całkowicie przeciwny…
 • I could not agree more that/with… - Całkowicie się zgadzam, że/z…
 • I fully support the view that - Całkowicie popieram pogląd, że…
 • I have to express my disapproval of… - Muszę wyrazić moją dezaprobatę w stosunku do…
 • Under no circumstances will I… - Pod żadnym warunkiem nie..

Inne rodzaje rozprawek, które warto znać

Warto wiedzieć, że istnieje jeszcze inny popularny rodzaj rozprawki - an opinion essay . W tym przypadku zadaniem piszącego jest wyrażenie własnej opinii na temat postawionej tezy i uargumentowanie jej w przekonujący sposób, podając przynajmniej dwa przykłady. Konieczne jest też podanie kontrargumentów, jednak w zakończeniu pojawia się wniosek popierający punkt widzenia autora pracy. 

Podsumowanie

Napisanie rozprawki w języku angielskim nie jest trudne, jeśli zaczynasz od przygotowania jej planu i...znasz angielski na wystarczającym poziomie. Egzaminator sprawdzający Twoją pracę zwróci uwagę na styl, bogactwo językowe oraz poprawne stosowanie struktur gramatycznych. Najlepszą gwarancją na to, że napisanie for and against essay będzie dla Ciebie przysłowiowym “piece of cake” jest rzetelna, systematyczna nauka angielskiego przynajmniej kilka miesięcy przed maturą.

Wybierz przyjazną i wygodną formę online. Ucz się bezpiecznie i skutecznie z dowolnego miejsca na świecie i to w dniach i godzinach, które Tobie odpowiadają. W szkole Speak Up przygotujesz się do egzaminu bez wychodzenia z domu! 

Wyszukiwarka wpisów

for and against essay jak napsat

Odchudzanie i diety po angielsku

for and against essay jak napsat

Święta Bożego Narodzenia po angielsku - słówka i wyrażenia

for and against essay jak napsat

Sylwester po angielsku - New Year's Eve słownicto i wyrażenia

for and against essay jak napsat

Dysleksja a nauka angielskiego - jak skutecznie uczyć się angielskiego przy dyslekcji?

*Wysyłając powyższe zgłoszenie akceptujesz zgodę na przetwarzenie danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą eleketroniczną

Kursy Angielskiego

 • Dla początkujących
 • Dla średnio zaawansowanych
 • Dla zaawansowanych
 • Indywidualne
 • Kursy intensywne
 • Kursy on-line
 • Kursy biznesowe
 • Kurs konwersacyjny
 • Kursy maturalne
 • Kursy dla firm
 • Dla ośmioklasistów
 • Dla młodzieży
 • Dla studentów
 • Dla dorosłych
 • Dla seniorów

Świat Speak up

 • Regulamin zawierania umowy na odległość
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 • 695 213 867

Godziny otwarcia

Speak Up Partner

 • Zostań partnerem biznesowym

IngliszTiczer.pl

Angielski dla wymagających.

 • How to teach
 • How to learn
 • How to learn new vocabulary
 • How to learn from songs
 • How to write emails
 • Jak ćwiczyć słuchanie
 • Jak się uczyć rozumienia ze słuchu
 • Jak się uczyć języków obcych
 • Jak się uczyć w domu
 • Jak słuchać
 • Ideas for teaching
 • Odds and Ends
 • Jak napisać ROZPRAWKĘ? How to write a FOR AND AGAINST ESSAY?

for and against essay jak napsat

Dzisiaj będzie o czymś, co dawno temu na studiach było moją zmorą, a od kiedy sama o tym uczę - jest czystą przyjemnością. Dlaczego? Ponieważ dopóki się komuś czegoś nie wytłumaczy, to samemu trudno to zrozumieć. Bardzo lubię pokazywać uczniom jak napisać ROZPRAWKĘ, bo w gruncie rzeczy jest to banalnie proste, ale trzeba pamietać o kilku podstawowych zasadach! Dzisiaj, krok po kroku, pokażę Wam jakie są wymagania CKE tyczące się ROZPRAWKI i podpowiem jak ją napisać szybko i sprawnie, tak żeby na maturze było OK!

 • 'FOR AND AGAINST ESSAY'/'DISCURSIVE ESSAY' to ROZPRAWKA omawiająca WADY i ZALETY danego rozwiązania
 • Czasami jesteśmy proszeni o wygłoszenie swojej własnej opinii na dany temat, ale najczęściej powinnien być to całkiem obiektywny tekst, który w sposób RZECZOWY wypunktuje WADY i ZALETY danego rozwiązania (niezależnie od tego jaka jest nasza osobista opinia na ten temat!)
 • Nasze wypracowanie powinno mieć określoną strukturę: WSTĘP, ROZWINIĘCIE (dwa oddzielne akapity) i ZAKOŃCZENIE

for and against essay jak napsat

WSTĘP (Introduction)

 • Zacznij od jakiegoś ogólnego stwierdzenia - np. jeśli naszym zadaniem jest rozważenie ZALET i WAD pracy zdalnej z domu, możesz zacząć tak: 'More and more people decide to work from home these days.' Możesz zadać pytanie retoryczne - 'More and more people decide to work from home these days, but is it always a good solution?', etc.
 • Pamiętaj, że powinieneś 'zarysować' temat z polecenia, czyli zasygnalizować, że dane rozwiązanie może mieć zarówno wady jak i zalety: 'Although in the times of a pandemic working from home seems to be the best, there is considerable disagreement over whether it is always so good for us.'
 • Pamiętaj - KRÓTKO I NA TEMAT!

ROZWINIĘCIE (Main Body)

 • Tutaj mamy dwa akapity: pierwszy - argumenty ZA oraz drugi - argumenty PRZECIW
 • Jeśli rozważamy argumenty ZA i PRZECIW pracy zdalnej z domu, w brudnopisie zanotujmy sobie dwa argumenty ZA i od razu pomyślmy/zanotujmy jakimi przykładami je poprzemy. Tak samo z argumentami PRZECIW - wymyślamy dwie wady pracy zdalnej i od razu notujemy w brudnopisie razem z przykładami/wyjaśnieniami (dlaczego są wadami)
 • Następnie zaczynamy pisać. Może to wyglądać np. tak:

for and against essay jak napsat

 • Zwróć uwagę, że możesz taki schemat zapamiętać razem z wyrażeniami zaznaczonymi na fioletowo i używać go do każdej rozprawki typu 'FOR and AGAINST' 

ZAKOŃCZENIE (Conclusion)

 • Pamiętaj, że ma być krótkie i zwięzłe - w skrócie, powinieneś powtórzyć w sprytny sposób to, co zawarłeś we wstępie
 • Jeśli w poleceniu proszono o wyrażenie swojej opinii, to tutaj możesz to zrobić

KILKA PRZYDATNYCH ZWROTÓW 

for and against essay jak napsat

O CZYM JESZCZE WARTO PAMIĘTAĆ?

 • To może i oczywiste, ale... STARAJ SIĘ BYĆ POPRAWNY GRAMATYCZNIE. Jeśli nie jesteś pewien danej struktury, np. nie czujesz się pewnie w zdaniach warunkowych, postaraj się zastąpić je czymś innym. 
 • Zadbaj o ciekawe słownictwo - POKAŻ CO UMIESZ! Użyj słownictwa, którego się nauczyłeś - na pewno zrobi to dobre wrażenie
 • PAMIĘTAJ o podstawowej zasadzie - bądź OBIEKTYWNY! To nie jest OPINION ESSAY! Nikt tutaj nie będzie oceniał twojego zdania, czy argumentów jakie przytoczyłeś. W sposób rzeczowy masz przedstawić argumenty ZA i PRZECIW
 • Korzystaj z brudnopisu - zrób notatki zanim zaczniesz pisać. Wypunktuj argumenty ZA i PRZECIW, upewnij się, że masz dwa za i dwa przeciw
 • Pomyśl i zanotuj w brudnopisie SYNONIMY, tak żeby w wypracowaniu uniknąć powtórzeń (jeśli piszesz o telefonach komórkowych, napisz sobie synonimy do MOBILE PHONE - CELL PHONE, SMART PHONE, SMART DEVICE, etc.
 • Nie bój się! Na pewno dasz radę! :)

PRZYKŁAD Z INFORMATORA CKE

for and against essay jak napsat

7 komentarzy:

for and against essay jak napsat

Przykład z wieloma błędami niestety chyba nie był dobrym pomysłem.

Niekoniecznie - dlaczego? Wyraźnie widać, że są tam pooznaczane błędy. Struktura tego wypracowania jednak jest dobra i stanowi pewien przykład do którego można się odnieść.

w dodatku na końcu jest podana własna opinia, o którą polecenie nie prosi....

Oczywiście - ale nigdzie nie zostało napisane, że jest to model czy wzór dobrze napisanego wypracowania. Wyraźnie zaznaczone są tam błędy. Co do opinii w podsumowaniu - są dwie szkoły (ja osobiście zawsze odradzam uczniom wyrażanie jakiejkolwiek opinii w FOR and AGAINST)

Jeśli uczeń we wstępie napisze: ... but is it a good idea? - to jest to TEZA JEDNOSTRONNA i traci punkty (wstęp nie zapowiada struktury rozprawki)! Jeśli dopisze we wstępie, że istnieją dobre i złe strony, to tak jakby miał dwie tezy, więc również traci punkt. Rozprawka za i przeciw jest prosta - WSTĘP dwustronny z dwustronną tezą, ROZWINIĘCIE dwustronne i ZAKOŃCZENIE dwustronne. Żadnej opinii. Ma być zrównoważone przedstawienie za i przeciw.

Stuprocentowa zgoda - dlatego w wielu miejscach we wpisie podkreślam, że ma to być obiektywne przedstawienie wad i zalet. Wydaje mi się jednak, że problem jest gdzie indziej - większość uczniów nie rozumie pojęcia dwustronności i takie tłumaczenie jest dla nich niejasne, ponieważ w praktyce nadal nie wiedzą co maja napisać. Powiedzmy może tak - można zadać pytanie, np. .. is it a good solution - ale we wstępie powinno się też wtedy znaleźć sformułowanie DWUSTRONNE, czyli: What are the advantages and disadvantages of it (such a solution)? Chodzi po prostu o to, żeby jasno było zaznaczone, że będziemy rozważać WADY I ZALETY.

If you wish to guess the maximum, you can to|you presumably can} simply go for the ‘max bet’ button. This will show you what each image is value, and which ones want to|you should|you have to} be looking out for. In quick, the regulations allowing "stock", "renchan", and tenjō transformed the pachisuro from a low-stakes type of entertainment just a few years again to hardcore gambling. Many individuals could also be} gambling more than they can afford, and the big payouts also lure unsavory "hyena" types into the gambling halls. Or pachislot from the phrases "pachinko" and "slot machine", are a descendant of the normal Japanese pachinko recreation. Slot machines are a reasonably new phenomenon and they are often discovered largely in pachinko parlors and the 스마일토토 grownup sections of amusement arcades, identified as|often identified as} recreation facilities.

 • Like on Facebook
 • Follow on Instagram
 • Follow on Twitter
 • Subscribe on Youtube
 • Strona główna

Popular Posts

 • Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous - Czasy zaprzeszłe
 • Formal and Semi-formal Emails - How to write an email in English? Dos & Don'ts (Jak napisać maila po angielsku?)
 • Comparatives and Superlatives czyli Stopniowanie Przymiotników
 • Jak napisać 'ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY'? Matura - poziom rozszerzony

Recent Posts

Blog archive.

 • ►  maja (1)
 • ►  listopada (1)
 • ►  sierpnia (2)
 • ►  lipca (2)
 • ►  czerwca (2)
 • PAST SIMPLE
 • Jak napisać 'ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY'? Matura - poz...
 • Jak napisać ROZPRAWKĘ? How to write a FOR AND AGAI...
 • PRESENT SIMPLE vs. PRESENT CONTINUOUS
 • ►  kwietnia (6)
 • ►  marca (2)
 • ►  lutego (3)
 • ►  stycznia (4)
 • ►  grudnia (7)
 • ►  listopada (8)
 • ►  lutego (4)
 • ►  stycznia (1)
 • ►  grudnia (1)
 • ►  listopada (5)
 • ►  października (9)
 • ►  października (3)
 • ►  września (1)
 • ►  sierpnia (1)
 • ►  lipca (6)
 • ►  czerwca (7)
 • ►  maja (6)
 • ►  kwietnia (4)
 • ►  marca (5)
 • ►  lutego (7)
 • ►  stycznia (2)
 • ►  grudnia (9)
 • ►  października (5)
 • ►  września (8)
 • ►  sierpnia (3)
 • ►  czerwca (1)
 • ►  maja (5)
 • ►  kwietnia (12)
 • ►  marca (13)
 • ►  lutego (13)
 • ►  stycznia (15)
 • ►  grudnia (14)
 • ►  listopada (21)
 • ►  października (18)
 • ►  września (12)
 • ►  czerwca (3)
 • ►  maja (2)
 • ►  kwietnia (2)

' border=

FOLLOW ME ON:

Obserwatorzy, polecany post, postaw mi kawę.

Kochani, jeśli chcielibyście wesprzeć mnie i to, co tworzę tutaj oraz na Instagramie - postawcie mi kawę. Poniżej znajdziecie link do mojej ...

for and against essay jak napsat

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com

 • Pisanie rozprawki po angielsku – jak napisać for and against essay?

Pisanie rozprawki po angielsku – jak napisać for and against essay?

Jednym z rodzajów wypowiedzi pojawiających się w zadaniach pisemnych na maturze i innych egzaminach jest essay . Zwykle w takim tekście trzeba przedstawić jakąś opinię na dany temat ( opinion essay ) albo argumenty za i przeciw ( for and against essay ). W tym artykule zajmiemy się tym drugim wariantem. Wyjaśniamy, jak powinno wyglądać pisanie rozprawki po angielsku!

Pisanie rozprawki po angielsku – podstawowe zasady

Pisanie rozprawki po angielsku wielu osobom sprawia niemałe problemy. Forma ta nie jest jednak aż tak trudna – wystarczy stosować się do podstawowych zasad. For and against essay jest wypowiedzią, w której trzeba zaprezentować argumenty za i przeciw, dotyczące wskazanego zagadnienia. Co ważne, nie przedstawia się przy tym własnej opinii na dany temat, a jedynie omawia dwie odmienne perspektywy.

Podczas pisania takiej rozprawki należy stosować styl formalny. Oznacza to, że nie wolno używać form skróconych, wykrzykników, kolokwializmów, wyrażeń slangowych itp. Tekst musi też być oczywiście napisany poprawnie pod względem ortografii, gramatyki oraz interpunkcji. Do tego trzeba również zadbać o styl – zdania powinny być treściwe i klarowne, tak by przekaz był łatwy do zrozumienia.

Masz kłopot z pisaniem dłuższych wypowiedzi w obcym języku? A może ogólnie potrzebujesz korepetycji? Zapisz się online na angielski. Warszawa to jedno z kilku miejsc, w których organizujemy nasze kursy, a pod okiem najlepszych specjalistów w krótkim czasie osiągniesz zadowalające efekty.

O czym pamiętać podczas pisania rozprawki po angielsku?

Pisanie rozprawki po angielsku jest dość skomplikowane, dlatego najpierw najlepiej jest przygotować sobie jej plan. Kiedy rozpisze się już wszystkie argumenty i wybierze ich kolejność, ma się pewność, że nic nie zostanie pominięte. Dzięki temu wypowiedź będzie też bardziej logiczna, spójna i uporządkowana.

Każdy kolejny argument należy wprowadzić za pomocą specjalnych zwrotów i wyrażeń, dbając przy tym o odpowiedni układ całej pracy. Można wyróżniać je w nowych akapitach, ale nie powinno się z tym przesadzać – poprawnie skonstruowana rozprawka składa się z czterech części, które dokładnie omówimy poniżej.

Chcesz szybko poprawić swoje zdolności lingwistyczne? Zapisz się online na angielski. Kraków jest miastem, w którym znajduje się jedna z naszych szkół. Podniesiesz w niej swój poziom umiejętności językowych, a także będziesz mógł przećwiczyć je w praktyce.

Jak napisać rozprawkę po angielsku?

Tak jak już o tym wspomnieliśmy, for and against essay powinien składać się z czerech elementów. Podczas pisania rozprawki po angielsku należy zachować podział na wstęp, rozwinięcie i zakończenie, przy czym środkowy fragment trzeba jeszcze podzielić na dwie sekcje – opisującą zalety oraz wady (lub odwrotnie). Przyjrzyjmy się dokładnie każdej części.

1. Wstęp (introduction)

We wstępie należy umieścić wprowadzenie do tematu oraz przedstawienie tezy rozprawki. Dobrze jest też zaznaczyć, że omawiane będą argumenty za i przeciw. Fragment ten powinien być dość krótki. Można w nim zastosować takie zwroty, jak np.:

 • The problem/ issue/ phenomenon of… is/ appears to be/ has always been…  – Problem/ Zagadnienie/ Zjawisko…jest/ wydaje się/ zawsze był…
 • Public opinion is/has always been divided on the subject of…  – Opinia publiczna jest/zawsze była podzielona w kwestii…
 • It is a popular belief that…  – Popularnym wierzeniem jest, że…
 • Let’s look at the pros and cons of this situation. – Spójrzmy na zalety i wady tej sytuacji.

UWAGA! Pisząc for and against essay nie wyraża się własnej opinii.

2. Rozwinięcie ( main body )

W rozwinięciu należy przedstawić argumenty za i przeciw. Każdą sekcję należy odpowiednio wprowadzić, stosując tzw. topic sentence – zdanie wskazujące, co znajduje się w tym fragmencie. Zazwyczaj najpierw opisuje się zalety, a później wady.

Opisując argumenty „za” należy wybrać dwa lub trzy zagadnienia. Powinny być one logiczne i spójne, a do tego należy je odpowiednio uzasadnić lub poprzeć przykładem. Przy wyliczaniu kolejnych aspektów przydatne mogą być następujące zwroty:

 • The main/ first/ the most important advantage/ benefit of…is… – Główną/ Pierwszą/ Najważniejszą zaletą/ korzyścią… jest…
 • One major/ additional/ further advantage of… is… – Jednym z głównych/ dodatkowych/ kolejnych plusów… jest…
 • Moreover/ What is more/ Furthermore – Co więcej
 • In addition (to this/that) – W dodatku
 • Besides/ Also – Oprócz tego/Także
 • For example/ For instance – Na przykład
 • Last but not least/ Finally – Na koniec

W kolejnym akapicie trzeba opisać argumenty „przeciw” – powinno być ich tyle samo, co argumentów „za”. Wprowadza się je na identycznej zasadzie i można stosować przy tym podobne zwroty do tych wymienionych powyżej. Wybraliśmy jeszcze kilka innych, przydatnych wariantów:

 • Opponents of… argue that… – Przeciwnicy… spierają się, że…
 • Firstly/ In the first place – Po pierwsze
 • Apart from this/ that… – Oprócz tego…
 • And on top of that… – A na dodatek…
 • Contrary to… – W przeciwieństwie do…
 • It’s also true that… – Prawdą jest również to, że…
 • As a result/ Consequently/ Therefore/ Thus – W rezultacie/ Tak oto/ W ten sposób
 • Especially/ Particularly/ In particular – Szczególnie

3. Zakończenie

Kończąc tekst, trzeba podsumować swoją wypowiedź. Warto jest odwołać się do tezy ze wstępu i przedstawić wnioski lub własną opinię. Do tego mogą przydać się następujące zwroty:

 • To sum up/ Summing up – Podsumowując
 • All in All/ All things considered – Biorąc wszystko pod uwagę
 • In conclusion/ To conclude – Konkludując
 • Taking everything into account… – Rozważając wszystkie argumenty…
 • Having considered both sides of the argument… – Mając na względzie obie strony dyskusji…
 • I (strongly) believe/ think /feel (that)… – (Głęboko) Wierzę/ Myślę/ Czuję, że…
 • It seems/ appears to me (that)… – Wydaje mi się, że…
 • To my mind/ To me/ In my opinion/ view… – Według mnie…
 • As far as I’m concerned… – Jeżeli o mnie chodzi…
 • I (completely/ entirely/ absolutely) agree/ disagree that… – Całkowicie się zgadzam/ nie zgadzam, że…
 • I fully support the view that… – Całkowicie popieram pogląd, że…
 • I am totally against… – Jestem całkowicie przeciwny…

Pisanie rozprawki po angielsku nie należy do Twoich ulubionych zajęć? Wystarczy, że trochę poćwiczysz pod okiem lektora, a bez problemu wypowiesz się na każdy temat. Zapisz się na angielski online !

for and against essay jak napsat

Tonda Kozák

for and against essay jak napsat

... aneb co se nevejde do jednoho statusu na Facebook.

Jak napsat anglickou (opinion) essay

Pravidla pro psaní anglické opinion essay jsou podobná těm, která bychom měli dodržovat při tvorbě naší české úvahy.

Za prvé: ujasněte si, o čem budete psát . Může vám pomoci osnova popřípadě myšlenková mapa. Pěkný článek o osnově je na HelpForEnglish . Text musí být promyšlený a smysluplně na sebe navazovat, neskákat z jednoho tématu na druhé a zpět.

Přehledně čleňte do odstavců . Esey by se měla skládat z:

 • Úvod (introduction)
 • Závěr (conclusion)

Obsahová část se skládá z několika odstavců. Platí zásada - 1 informace -> 1 odstavec , který nesmí být moc dlouhý, ani moc krátký. Více o dělení na odstavce si můžete přečíst opět na HelpForEnglish . Na začátku odstavce by měla být věta, která prozradí, čemu se budeme dále věnovat. Nejprve uveďte svůj názor, poté jej rozviňte a podpořte argumenty.

Při psaní je dobré využívat následující fráze:

Moje názory

 • It can be argued that...
 • It is hard to deny that...
 • It is clear that...

Odvolání se na jiné lidi

 • Some people argue that...

Důvody a řešení

Doplnění informace, napojování informací, opačný názor, rozpor.

 • Whereas - kdežto, zatímco
 • In contrast
 • However, some people argue that...
 • Other people take the opposite view and claim that...

Udání příkladu

Výhody/nevýhody, více informací na:.

Pokud se Vám článek líbil, můžete mě podpořit tím, že o něm řeknete svým přátelům nebo ho budete například sdílet na Facebooku.

Seznam všech názorů

How to write an opinion essey

Dnes se podíváme na to, jak nejlépe psát „opinion essey“ v angličtině. Tento druh eseje bývá často u zkoušek na vysoké škole, u testů např. na FCE, případně při přijímacím řízení do zaměstnání. Protože se jedná už o pokročilou angličtinu a protože poznámky mám rovnou v angličtině, nebudu text překládat a nechám to zde v originále. Hodně štěstí u Vašich zkoušek!

Content recommendations

 • Do not re-summarize the article in the opinion paper.
 • Do not simply use direct translation of text in the article.
 • The opinion essay should focus on a subject discussed in the article. It should NOT just discuss the content of the article itself or the quality of the article. (for example, don´t tell us the article on privatization was boring; we want your opinion on privatization itself.)
 • focus on an item, show your comprehension of it and develop it further in your essay.
 • DO NOT mix advantages/disadvantages (pros/cons) in the same body paragraph. In fact, you are advised to pick a position (e. g. for or against) and focus only on it.
 • The use of some transition words is expected and required; use of a variety of them will be rewarded.
 • You are expected to state an opinion in the text and then support it; the ability to do so without using the first person, will be rewarded. (Example: „Economics is a vital and interesting subject that more people should explore.“ Instead of: „I think that economics is interesting.“

Divide your paper into three main parts: a short introduction, one (or more) body paragraph(s) and a brief conclusion.

Introduction

 • We suggest 3-4 sentences maximum.
 • This is where you tell the reader what you are going to tell them.
 • It consists of general points that lead to the main idea.
 • The main idea, or opinion statement, should be expressed in the last sentence of the introduction.

Opinion statement

 • The opinion statement should be a complete sentence (in statement form). It may NOT be in question form.
 • The opinion statement should state the main idea of the paper.
 • EVERYTHING in the paper should directly related to and support the belief of you express in the opinion statement.

Body Paragraph

 • This is where you tell us what you want to say.
 • This is where you provide details and examples to support the opinion statement you made at the and of the introduction.
 • EVERYTHING in the body should directly relate to and support the main idea of the paper.
 • The details should be clear and specific.
 • An irrelevant, vague or repetitive sentences should be removed.
 • Your paragraph(s) should be coherent. – A paragraph is coherent if the reader can see how all of the sentences related to each other.
 • Your paragraphs(s) should have unity. – A paragraph has unity if it clearly identifies one idea and elaborates on that idea only (not many others).
 • The author should not mix advantages/disadvantages (pros/cons) in the same paragraph.
 • You should present your information in a logical sequence.
 • Again, please use linking and ransition words (e.g. firstly, secondly/ furthermore, in addition, etc.) For more information and examples, consult the Functions Sections in the PD chapters.)
 • Again, for the bachelor´s exam, we suggest 3-4 sentences maximum.
 • This paragraph may begin with „In conclusion“ or „To conclude“ or „To sum up“.
 • It often restates the opinion statement in different words .
 • This paragraph summarizes what you told us in the essay.

Grammar tips / Things to be aware of

 • The first thing to remember is: save time to write the essay as well as re-read it before you finish.
 • PROOFREAD your work! Double-check the following things:
 • Subject / werb agreement
 • Singular / plural agreement
 • Pronoun agreement
 • Avoid ellipses (…).
 • In general, avoid using too many abbreviations – tihis is a formal paper.
 • Do NOT use slang abbreviations (such as „u“ instead of „you“).
 • Be award of capitalization (especially in names: Czech republic!!!).
 • Use simple, but COMPLETE sentences.
 • Avoid run-on sentences (i.e. Multiple independent clauses that do not need to be linked together).
 • Avoid incomplete sentences (fragments).
 • Do NOT use a comma before that.
 • Do NOT overuse passive constructions – whenever possible, use active ones.
 • Do NOT have any „single sentence“ paragraphs (you need at least three sentences together to qualify as a paragraph).
 • Avoid starting your sentences with either of these words: „but“ or „and“.

Podobné příspěvky:

 • Užitečné fráze pro psaní článku
 • Writing a Summary

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Webová stránka

AnglictinaZdarma.cz

TOPlist - angličtina

Nejnovější příspěvky

 • Slovíčka – rodina, rodinné vztahy
 • Anglická abeceda s výslovností
 • How green are you?
 • Fráze – telefon, telefonování
 • Rozdíly teach a learn
 • Anglické fráze – U doktora

Nejnovější komentáře

 • Štěpán : Minulé časy
 • Valentyna : Předložky in, on, at – test
 • Irena Foukalová : Slovíčka – rodina, rodinné vztahy
 • jiri : Předložky in, on, at – test
 • Iva Adamcová : Slovíčka – rodina, rodinné vztahy
 • Richard Švorc : Minulé časy

Search form

An opinion essay.

Look at the essay and do the exercises to improve your writing skills.

Instructions

Do the preparation exercise first. Then do the other exercises.

Preparation

An essay

Check your understanding: multiple selection

Check your writing: matching - useful words and phrases, worksheets and downloads.

Are video games really a good way to keep fit? What do you think?

for and against essay jak napsat

Sign up to our newsletter for LearnEnglish Teens

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.

 • PROZKOUMAT O nás Komunitní portál Náhodná stránka Kategorie
 • Procházet kategorie
 • Přihlásit / Registrovat
 • Vzdělání a Komunikace

Jak správně napsat argumentativní esej

Tento článek spoluautorem článku je Jake Adams . Jake Adams je akademický lektor a majitel PCH Tutors, služby, která nabízí lektory a učební zdroje k různým tématům, od předškolního vzdělávání po univerzitu. Kromě přijímacích zkoušek také pořádá kurzy přípravy studentů na testy SAT & ACT. S více než 11 lety zkušeností v oboru je Jake také generálním ředitelem Simplifi EDU, online doučovací služby zaměřené na nabízení kontaktů svých klientů s některými z nejlepších lektorů v Kalifornii. Jake je držitelem titulu International Administration and Marketing na Pepperdine University. V tomto článku je 13 referencí jejichž znění najdete ve spodní části stránky. Tento článek byl zobrazen 5 277 krát

Je dobré vědět, jak správně strukturovat a psát argumentativní esej. Kvalitně napsané argumentativní eseje uvádějí relevantní důkazy, které podporují určitý názor a přesvědčují čtenáře o tom, že je tento názor správný. Tento typ eseje poskytuje detailní přehled daného tématu, zabývá se všemi úhly pohledu, ale také se snaží čtenáře přesvědčit o tom, že názor autora je správný.

Formát argumentativní eseje

Step 1 Uvědomte si, co je účelem argumentativní eseje.

 • Argumentativní eseje také poskytují čtenářům shrnutí daného problému, ale jasně uvádějí názor pisatele a to, proč je tento názor lepší, než ostatní názory. [1] X Zroj výzkumu

Step 2 Naučte se metodologii psaní argumentativní eseje.

 • Efektivita tohoto typu eseje závisí na autorově schopnosti porozumět všem aspektům daného tématu a přivést čtenáře k očividnému logickému závěru. Abyste toho dosáhli, musíte se seznámit se všemi názory na dané téma, abyste byli schopni uvést také ty názory, se kterými sami nesouhlasíte (nebo protiargumenty).

Step 3 Uvědomte si, jak důležité je dosáhnout požadovaného výsledku argumentativní eseje.

Výběr tématu

Step 1 Vyberte si téma, které se hodí k formátu argumentativní eseje.

 • Kdybyste například chtěli psát argumentativní esej o tom, že cvičení je pro vaše zdraví dobré, nebylo by to vhodné téma, protože byste těžko našli argumenty proti tomuto tvrzení – všichni totiž vědí, že cvičení je pro lidi prospěšné.

Step 2 Vyberte si téma, které vás zajímá.

 • Píšete esej do školy, takže vašimi čtenáři bude váš učitel a vaši spolužáci? Nebo píšete esej jako součást prezentace pro větší skupinu lidi? Vždy se musíte zamyslet nad tím, pro koho esej píšete, jinak nebudete schopni dosáhnout požadovaného výsledku.
 • Zkušenosti lidí a jejich výchova často ovlivňují to, jak reagují na odlišné názory ostatních, takže je vždy dobré vědět, jací lidé si budou vaši esej číst.
 • Musíte také používat jiný druh jazyku pro každou skupinu lidí. Kdybyste například psali knězi z vašeho místního kostela, používali byste jistě jiný jazyk, než kdybyste psali svému nejlepšímu kamarádovi. Při zamyšlení o čtenářích vaší eseje si musíte uvědomovat tyto rozdíly.

Step 5 Zamyslete se nad rétorickou situací.

 • Rétorické situace většinou zahrnují použití jazyku, který je určen k přesvědčení čtenářů o určitém názoru nebo myšlence. Z tohoto důvodu je rétorika při psaní argumentativní eseje velmi důležitá. Tyto typy eseje se snaží přesvědčit čtenáře, že autorův názor na dané téma je ten správný. [4] X Zroj výzkumu

Struktura argumentativní eseje

Step 1 Vytvořte si chytlavý název.

 • Dobrý název slouží jako „ukázka“ toho, o čem vaše esej bude. Mnoho názvů akademických prací se skládá ze dvou částí, které jsou rozděleny dvojtečkou. V první části se většinou uvádí chytlavý argument, který často zahrnuje slovní hříčku, nebo úderný citát a druhá část je většinou věta, která shrnuje téma, nebo poskytuje detaily o tématu. [5] X Zroj výzkumu

Step 2 Vymyslete si tezi.

 • Dobrý teze by měla být stručná a jasná. Měla by čtenářům vysvětlit, jaké je témat eseje a proč je toto téma důležité. Musí uvádět jasně vyhraněné tvrzení. [6] X Zroj výzkumu Může jít o tvrzení o hodnotě (popis hodnoty toho, jak vnímáme určitou věc), tvrzení definice (to, že je nutné změnit naši definici nějaké věci nebo myšlenky), tvrzení o příčině a následku (tvrzení, že určitá událost nebo věc vyvolala jinou událost nebo věc), nebo tvrzení o řešení určité situace (tvrzení, že bychom měli změnit to, jak řešíme určité situace).
 • Zde je příklad kvalitně napsané teze: „Rozsáhlá konzumace masa v Americe je jedním z hlavních zdrojů znečištění životního prostředí a má proto velký vliv na globální oteplování.“ Tato teze uvádí tvrzení (konkrétně tvrzení o příčině a následku) o tématu, o kterém je možné vést diskusi a které je dostatečně konkrétní na to, aby se o něm dala napsat zajímavá a smysluplná argumentativní esej.
 • Zde je příklad slabé teze: „Znečištění životního prostředí je v dnešní době velkým problémem.“ V tomto případě nejde o téma, o kterém by bylo možné debatovat. Neexistuje mnoho lidí, kteří by mohli tvrdit, že znečištění nepředstavuje žádný problém. Toto téma je kromě toho také velmi rozsáhlé. Není možné napsat esej, který pokrývá všechny aspekty znečištění životního prostředí.

Step 3 Vyhýbejte se standardní tezi o třech částech, kterou se často učí psát začínající spisovatelé.

 • Příkladem teze o třech částích je například toto: „Globální oteplování je způsobeno industriálním znečištěním, výfukovými plyny automobilů a skládkami v oceánech.“ V tomto případě byste v eseji našli tři odstavce – jeden o industriálním znečištění, jeden o výfukových plynech a jeden o skládkách v oceánech. Jakékoli další příčiny znečištění by nebylo možné do eseje zakomponovat, což by značně omezilo význam a poselství celé práce.
 • Když tezi napíšete tak, abyste se této formě vyhnuli, budete moci napsat mnohem funkčnější esej na vyšší úrovni. Efektivnější teze by mohla vypadat následovně: Kvůli zvyšujícím se teplotám a rostoucím hladinám oceánů se z globálního oteplování stal problém, kterým by se měla zabývat odborná veřejnost, aby bylo možné zvrátit jeho následky.

Step 4 Napište si úvod.

 • Existuje spousta různých způsobů, jak strukturovat argumenty v eseji, [7] X Zroj výzkumu ale nejdůležitější je pokrýt všechny aspekty daného tématu. Když některé informace vypustíte jen proto, že nepodporují vaši tezi, vaše práce nebude z etického hlediska správná, protože neposkytne přesné údaje o daném tématu.
 • Musíte uvést protiargumenty (myšlenky, které odporují vašemu názoru), ale zároveň musíte být schopni čtenářům vysvětlit, proč je váš vlastní názor logičtější a přesnější, například proto, že je názor opozice založen na zastaralých datech atd. Neměli byste ovšem naznačovat, že jsou opačné názory nesprávné, protože byste si tím mohli čtenáře znepřátelit.

Step 6 Napište závěr.

 • Znovu zopakujte své hlavní body a uveďte i tezi. V závěrečném odstavci ovšem nesmíte uvádět žádné nové informace, abyste mohli svoji esej efektivně uzavřít a potvrdit to, co jste v ní napsali.
 • Často je dobré ukončit esej zmínkou o tom, že se těšíte na nové výzkumy, které by mohly dané téma lépe objasnit a potvrdit argumenty, které jste ve své eseji uvedli.

Výzkumy a zdroje

Step 1 Proveďte si výzkum.

 • Požádejte knihovníka o pomoc s hledáním kvalitních a důvěryhodných zdrojů. Pracovníci knihovny vám velmi rádi pomohou.

Step 2 Vyberte si zdroje, které jsou důvěryhodné a poskytnou vám přesné a aktuální informace.

 • Akademické zdroje by měly být napsány odborníky na dané téma (pokud například píšete esej o nebezpečí globálního oteplování, můžete v ní citovat práci někoho, kdo má titul PhD z environmentálních věd), nebo vydány v akademických žurnálech a patřičně zhodnoceny jinými odborníky. Tyto zdroje jsou před vydáním vždy zhodnoceny panelem odborníků.
 • Je důležité si uvědomit, že na internet může svoji práci sdílet kdokoli bez nutnosti schválení přesnosti, takže není dobré používat jako zdroje pro akademickou práci blogy a webové stránky.

Step 4 Nezapomeňte své zdroje citovat.

 • Citování zdrojů zahrnuje použití uvozovek u přímé citace a uvedení autora a práce v závorkách na konci citace v textu, které odkazuje k seznamu použité bibliografie, který musíte uvést na konci své eseje.
 • Existuje několik citačních stylů, které se používají v různých oborech. [8] X Zroj výzkumu Například na odděleních anglistiky se používá formám MLA a v dějepisných oborech se používá Chicagský styl formátu citací.

Poslední úpravy a finalizace

Step 1 Na chvíli esej odložte.

 • Fragmenty vět. [10] X Zroj výzkumu Fragmenty jsou neúplné fráze, které samy o sobě nemohou fungovat jako samostatné věty, protože jim chybí buď sloveso, podstatné jméno, nebo kompletní myšlenka.
 • Paralelismus. [11] X Zroj výzkumu Chyby v paralelismu se vyskytují v případě, že slova nebo skupiny slov nemají v dané větě stejný formát nebo strukturu.
 • Shoda podmětu s přísudkem. [12] X Zroj výzkumu Tyto chyby se stávají v případě, že použijete k danému podstatnému jménu špatný tvar slovesa, například „ony věděli,“ místo „ony věděly.“

Step 3 Dávejte si pozor na problémy s formátováním a uváděním citací.

 • Uvádějte pouze relevantní informace. Nevzdalujte se od tématu.
 • Používejte základní techniky psaní. Věty by na sebe měly logicky navazovat a měly by sloužit jasnému účelu.
 • Snažte se každý aspekt tématu uvádět do odděleného odstavce.
 • Vaše esej by (v závislosti na tématu) měla mít 4-10 odstavců.
 • Je důležité při psaní eseje respektovat odlišné názory a využívat k podpoře svého názoru pouze fakta – ne urážky a spekulace.

Související články

Jak posílat erotické zprávy

 • ↑ https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/685/05/
 • ↑ http://www.roanestate.edu/owl/argument.html
 • ↑ https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/625/02/
 • ↑ https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/625/01/
 • ↑ https://umanitoba.ca/student/academiclearning/media/Writing_a_Great_Title_NEW.pdf
 • ↑ https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/588/01/
 • ↑ https://depts.washington.edu/owrc/Handouts/Argumentative%20Paper%20Format.pdf
 • ↑ https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/
 • ↑ https://owl.english.purdue.edu/owl/section/1/5/
 • ↑ https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/620/01/
 • ↑ https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/623/01/
 • ↑ https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/599/01/
 • http://homeworktips.about.com/od/essaywriting/a/argument.htm

O tomto wikiHow

Jake Adams

Pomohl vám tento článek?

Jak posílat erotické zprávy

Doporučené články Jak na to

Jak se vyhnout tuberkulóze

Aktuální rady a návody

Jak vyrůst do výšky

 • Kontaktujte nás
 • Pravidla Používání (Anglicky)
 • Zásady ochrany osobních údajů
 • Do Not Sell or Share My Info
 • Not Selling Info

Sledujte nás

 • ELT Concourse home
 • A-Z site index
 • Teacher training index
 • Teacher development
 • For teachers
 • For trainers
 • For managers
 • For learners
 • About language
 • Language questions
 • Other areas
 • Academic English
 • Business English
 • Entering ELT
 • Courses index
 • Basic ELT course
 • Language analysis
 • Training to train
 • Transcription

Concourse 2

For and Against Discussion Essays (FADEs)

discuss

Learners working in English for Academic Purposes are not alone in needing the skills to write FADEs.  They are also important in business, education, government and other fields where the ability logically and dispassionately to set out arguments for and against a proposal or situation is valued. The social sciences, in particular, value written, balanced arguments. For this reason, this guide is linked from both the EAP sections and the general skills and discourse indexes.

It is important to be clear about what FADEs are not.  They are not:

 • Expositions which require the writer to set out one side of an argument and attempt to persuade the reader of a point of view.
 • Reports which require the writer to set out facts in logical stages with some discussion of each.
 • Problem-Solution texts which require the writer to set out the problems and suggest solutions for each which are evaluated in terms of effectiveness, advantages and drawbacks.

Confusing the text types will bewilder learners.

All texts have purposes.  One definition of genre is that it contains texts which share the same cultural purposes.  Discussion is no exception so we need to identify what exactly the purpose of a FADE is.  We will start with this definition of purpose:

to look at more than one side of an issue: to explore various perspectives before coming to an informed decision Butt et al , 2001:9

and unpack it a little:

 • more than one side ... various perspectives : A common error in students' writing (and in some teaching) is to see dichotomies where none exists or even to invent them.  Few important issues have only two sides and there are shades of opinion and many perspectives which need to be considered.
 • to explore : This requires the writer to identify, discuss and exemplify a point of view, not simply state it.
 • an informed decision : so not a simple statement of a point of view uninfluenced by facts and research.  The coda (at the end of the essay) needs to refer to the facts that have been set out.

The result of bearing these three issues in mind is that an essay will impress the reader with the depth of thought that lies behind it and gets away from some people think X, some people think Y but I agree with Z .

This guide is ordered as follows according to the key skills that are required.  They cannot be taught in a single lesson.

 • Organisation This involves the knowledge, some of it cultural, of the conventional staging of information in a FADE.
 • using appropriate verbal processes
 • selecting appropriate tense structures
 • using lexis concerning the register
 • syntax and punctuation
 • knowing who will read the text
 • selecting an appropriate style (tenor)
 • content knowledge (field)

We'll take the sections one at a time.

The staging of a discussion in English (not necessarily in the languages of other cultures) is, on the face of it, quite simple.  It comes in two basic options:

The first and last stages are common to both forms and, in fact, the last, the Coda, is often optional.  The other stages are not.

A classic error is to mix the structures and, for example, start with structure 1 and give a bunch of arguments for and then confuse the reader by transitioning to structure 2 and mix the points up.  That disconcerts, disorientates and displeases.

We can break all this down and exemplify what is meant.  As an example, we will take a topic in a field in which there are few technical terms and special registers to be considered.

Only at very low levels should this be a one-sentence section.  It involves two parts and each should be properly refined and defined:

 • The particular topic of the essay needs, of course, to be stated clearly both in the title and the introductory paragraph but then the issue has to be set in its wider context and properly defined.
 • The importance of the issue has to be stated in general terms and then has to be further refined to set out what is meant by importance: to whom, in what circumstances, says who?

Here's an example of the introduction to a FADE of the pros and cons of allowing smoking in public spaces:

This essay concerns whether smoking should be allowed in public spaces and attempts to set out the arguments that have been proposed for and against permitting it.  This is a social, legal and public health issue and in what follows these aspects of the subject will be taken in turn. For the purposes of this essay, public spaces are defined as any areas outside private homes which are open to the public either free of charge or on payment of an entrance fee.  It includes, therefore, open spaces, shops, bars, public houses, services and utilities such as airports and train stations as well as public roads and streets.  Excluded from consideration are private spaces although consideration will be given to borderline cases such as hotel rooms, hostels, prisons and private vehicles. Smoking is defined as the use of tobacco in pipes, cigarettes and cigars but excludes other, non-smoking ways of ingesting tobacco.  Consideration will also be given to the recent development of e-cigarettes. The issue is important for three reasons. Firstly, there are public health concerns regarding the use of tobacco and its effects both on individuals and those around them.  This includes the resources devoted to the care of those whose illnesses may have been caused or exacerbated by smoking. Secondly, it is a social issue in which the rights of individuals need to be balanced against the rights of others and society as a whole. Thirdly, it is a legal and ethical issue insofar as it concerns the extent to which the law should be used as a social engineering tool to encourage, enforce or prohibit the activities of individuals.

This is a rather sophisticated introduction written by a competent user of English and learners are unlikely to be able to produce writing of this sort without a good deal of help and teaching.  However, such a text may serve as a model for learners to encourage them to say more than just what the essay is about and to define their terms from the outset.  A check-list is helpful for this:

 • State the topic
 • organisational
 • public health
 • industrial etc.
 • What terms do you need to define?
 • Give two reasons why the issue is important.

Given such a list, even learners at lower levels can begin to develop an introduction that is more than a title.

These lie at the core of the essay and should be carefully constructed.  If the introduction has successfully previewed the areas into which the arguments fall, organisation becomes significantly easier. The most important issue here is to avoid what has been termed spaghetti writing characterised by rambling sentences, short unconnected points or a stream-of-consciousness approach.  Good advice is to confine each argument to four paragraphs:

 • the issue and examples
 • the argument
 • the evaluation of the strength of the argument
 • the evaluation of any weaknesses in the argument

The damage to health that smoking causes is no longer seriously debated by health professionals and other experts.  It has been shown in numerous well-conducted studies that smoking tobacco has a range of detrimental effects including but not limited to cancer, cardiovascular diseases, respiratory illnesses, reduced fertility and damage to unborn babies. For this reason, there are many who argue that an absolute ban on smoking in public spaces is required to protect individuals from the effects of smoking.  Banning smoking, it is argued, will reduce the amount people smoke, encourage abstinence and reduce the costs to the health care services as well as improving the population's overall fitness. This is a strong point because the costs to individuals and society can be readily estimated and the potential health benefits of a non-smoking society are also quantifiable in terms of health service, insurance and other costs. However, this argument relies on the assumption that it is society's right and duty to protect individuals from their own actions.  Extended logically, the argument might just as well apply to banning dangerous sports, such as mountaineering or solo yachting, boxing and even horse riding, rugby, judo and other contact sports, all of which cause thousands of deaths and injuries worldwide every year and all of which people take part in voluntarily despite the risks.  These activities, too, involve costs for health services and the emergency services whose members own safety may be put at risk rescuing others from the results of their own choices of recreational activities.

Again, only advanced learners are likely to be able to produce such a sophisticated text but, as before, such texts can be used as models to develop their own writing.

 • State the field in which the argument lies (financial, health, social, legal etc.)
 • State the argument clearly
 • State the argument's strength
 • State the argument's weakness

A coda may be defined as a concluding remark .  The word conclude , of course, also implies arriving at an opinion by deduction (not just stating a view) so the section needs attention.

Here, the job of the writer is to draw the reader' attention to the points which need to be emphasised and convince them that a just and fair conclusion has been arrived at by weighing the facts and arguments that have been identified. It comes in four parts:

 • Identification of the main issue
 • Identification of difficulties
 • Reiteration of the strongest points
 • Statement of view

Here's an example to treat in the same way as the previous ones.  It's more than can be expected of all but the strongest students but would serve as a model.

Whether smoking should be banned in all public spaces is by no means an easy issue to determine. Firstly, there is a tension between the public and private spheres regarding the extent to which the rights of smokers may be subordinated to the rights of others to breath clean air. Secondly, there is the issue of social costs and how far only one type of potentially dangerous voluntary activity should be controlled because of the costs that may be involved to society as a whole. Thirdly, there is the ethical issue of how far the law should be involved in the private decisions and choices of individuals. Arguments on both sides have merits and there are many intermediate points of view that lie between no control at all and an outright, universal ban. On balance, it seems that the costs to society and to the health of its members are more important than the respect we owe to allowing individuals to make informed choices concerning their own lives.  Smoking is not an activity which only affects the smoker.  Others are affected by the degradation of their surroundings, damage to their own health and costs to society as a whole to which all taxpayers contribute. A reasonable position to take, advocated here, is to limit smoking in circumstances which most affect non-smokers but to allow individuals to make choices in other settings. This will mean banning smoking in enclosed public spaces such as shops, bars, cafés, cinemas, theatres and so on but permitting it in private spaces and in the open air where the risk of damage caused to others is either voluntarily run or negligible.

In what follows, we will draw on the examples already given to see what linguistic issues underlie the ability to construct a FADE. As it is unlikely that the ability to write a discussion is something you would teach to lower-level learners, we shall assume from the outset that the learners can competently produce acceptable syntax, control most of the tense structures of English, can make passive and active voice sentences and use a range of conjunction. We shall not assume that they are familiar with complex pre- and post-modification or the large range of discoursal features that are needed in a FADE.

Here's one short paragraph from the example used above:

The damage to health that smoking causes is no longer seriously debated by health professionals and other experts.  It has been shown in numerous well-conducted studies that smoking tobacco has a range of detrimental effects including but not limited to cancer, cardiovascular diseases, respiratory illnesses, reduced fertility and damage to unborn babies. 

The first sentence in this section is, structurally, about as simple as we get in English and akin to, for example:     The book is published because it consists of a subject, a copular verb and an attribute.  The fact that the attribute is a participle so the sentence is also analysable as a passive is actually not very important.  It breaks down like this:

and we can do exactly the same to the longer, apparently more complex sentence, like this:

A feature of many academic texts and of FADEs in particular is that noun, verb and adjective phrases often contain a good deal of pre- and post-modification to make the expression of the data more concise and accessible.  We can of course, avoid most of this with shorter, less informative sentences and could produce a paragraph such as:

Smoking causes damage to health.  The damage used to be debated.  The damage is not debated now.  Health professionals do not debate this.  Other experts do not debate this.

but the outcome is clumsy and inefficient.

A primary teaching aim is to focus, therefore, on how pre- and post-modification of items is achieved in English.  There are guides to modification elsewhere on this site so the point will not be discussed at length here.  See the links to related guides at the end.

However, to teach this kind of structure is not as hard as it may seem.  We can start with something easy, like this and proceed as suggested:

 • Homework is useful Add a relative clause to say what sort of homework:
 • Homework which is set by the teacher is useful Add an adverb and another verb to make a phrase:
 • Homework which is usually set and marked by the teacher is useful Add an adjective phrase for the subject:
 • Subject-related homework which is usually set and marked by the teacher is useful Add a prepositional phrase to say who benefits:
 • Subject-related homework which is usually set and marked by the teacher is useful for school children
 • Now add a conjunction and another clause to say why this is true: Subject-related homework which is usually set and marked by the teacher is useful for school children because it helps them to learn

Once learners get the hang of doing this to simple and undemanding sentences, they can revisit their own writing to see how to compress more data into each clause and make the writing more sophisticated and interesting as well as densely informative.

Once complexity is built into clauses, we can move on to how clauses are connected to make complex and compound sentences. Here is another example taken from the texts we have already used:

Firstly, there is a tension between the public and private spheres regarding the extent to which the rights of smokers may be subordinated to the rights of others to breath clean air. Secondly, there is the issue of social costs and how far only one type of potentially dangerous voluntary activity should be controlled because of the costs that may be involved to society as a whole.

There are three systems at work here: prepositional links, conjunctions and conjuncts and they need to be handled separately.

 • Conjuncts Confusing conjuncts with conjunctions is a major source of error for learners trying to write formally.  They are superficially attractive because their use is often a sign of sophisticated writing but they need to be handled with some care.  Errors such as:     *The problem is severe moreover it is difficult to solve     *The problem is severe.  Although it is not difficult to solve. are common outcomes of confusing conjunct with conjunction. Examples of conjunct use from above are:     Secondly, there is the issue of social costs     On balance, it seems that     For this reason, there are many     However, this argument relies on Conjuncts expressing the following concepts are frequently needed in FADEs:

It should be emphasised that teaching this kind of idea linking should precede the demand for learners to produce fully finished essays.

Here we are on simpler ground.

The following sorts of verbal processes are common to many differently focused FADEs.

 • Existential: These are almost always introduced by it or there followed by a simple copular verb.  They are easy enough to deploy but learners often need help in noticing the need for them.  For example, from the texts above:     there are many who argue that an absolute ban on smoking in public spaces is required     it seems that the costs to society and to the health of its members are more important     It has been shown in numerous well-conducted studies that
 • Relational: As the name suggests, these verbal processes link two items.  Examples from above include:     areas outside private homes which are open to the public     points of view that lie between no control at all and an outright, universal ban     costs to society and to the health of its members are more important than     Arguments on both sides have merits Setting up relationships between ideas is central to the role of writing a good FADE.
 • Material and behavioural processes: These refer either to how people or things act.  Example from above include:     The damage to health that smoking causes     the law should be used as a social engineering tool     illnesses may have been caused or exacerbated by smoking      banning smoking in enclosed public spaces Which verbs learners will need will depend greatly on the topic under discussion, of course.  That they will need to deploy verbs relating to material and behavioural processes is not in doubt.
 • Projecting: These refer to what people believe or say and are central.  Examples from above include:     no longer seriously debated     there are many who argue that     Smoking is defined as

Tense use is also predictably simple.

Almost all the verbs in the examples given above are in the present simple because the discussion involves a current situation.  Occasionally, the present perfect may be used to refer to a previous event that has significant present consequences, as in, for example:     It has been shown in numerous well-conducted studies that Otherwise, the simple present is conventionally used throughout.

Passive-voice clauses serve to distance the writer from the topic by implying that it is the action that is important, not who did it and that is conventionally how the tone of FADEs is achieved.  For example, from above:     public spaces are defined as not:     I am defining ...      voluntary activity should be controlled not:     The state should control etc. There are many more examples and if you use a model text as a teaching tool, it is worth taking the time to notice the frequency and effect of the structures.

Modal auxiliary verbs are used sparingly and generally confined to their function as hedging tactics or to express degrees of certainty.  For example:     Banning smoking, it is argued, will reduce a predictive use.     whose illnesses may have been caused a hedging use. Occasionally, usually hedged, modal auxiliary verbs of obligation are used but almost never ones which express absolute obligation (deontic modality, in the trade).  For example in

Whether smoking should be banned in all public spaces is by no means an easy issue to determine. Firstly, there is a tension between the public and private spheres regarding the extent to which the rights of smokers may be subordinated to the rights of others to breath clean air. Secondly, there is the issue of social costs and how far only one type of potentially dangerous voluntary activity should be controlled because of the costs that may be involved to society as a whole. Thirdly, there is the ethical issue of how far the law should be involved in the private decisions and choices of individuals.

all the uses are putative rather than expressing obligation per se . Modality in FADE writing is usually focused on the likelihood of a proposition being true.  That is epistemic modality and there is a link below which will take you to a guide.

Circumstances refer to concepts such as location in time or space, contingency, cause, matter, means and angle.  Many of these, including contingency, matter, angle and cause have been considered above under conjunction and prepositional links. However, the discussion would not be complete without some consideration of how adverbials and prepositional phrases in particular are used in a FADE.  Here are some key examples:

There is a guide, linked below, to how theme-rheme structures are achieved in writing.  Here it will be enough to consider two aspects only and we'll take this paragraph as the example:

On balance, it seems that the costs to society and to the health of its members are more important than the respect we owe to allowing individuals to make informed choices concerning their own lives.  Smoking is not an activity which only affects the smoker.  Others are affected by the degradation of their surroundings, damage to their own health and costs to society as a whole to which all taxpayers contribute.:

 • The topic sentence It is not invariably the case that every paragraph in a well-written FADE will begin with a topic sentence to alert the reader to its contents but that is the way most texts work and, for novice writers in particular, a safe way to proceed. In our example, the first two word of the first sentence, the conjunct, to give it its proper name, tell the reader what this paragraph will do: sum up and conclude.
 • The theme and the rheme The theme of the first sentence is the subject of the verb (excluding the hedging in it seems ).  That subject is:     the costs to society and to the health of its members and its rheme, which follows is     are more important than the respect we owe to allowing individuals to make informed choices concerning their own lives The reference to individuals is taken up as the theme of the next sentence with     Smoking is not an activity which only affects the smoker and that rheme, only affects the smoker , becomes the theme of the next sentence with:     Others are affected and so the coherence of the whole paragraph is maintained.

Simple approaches to teaching in this area involve:

 • Recognition, noticing and analysis using cut-up paragraphs for re-sorting, jumbled sentences for re-ordering and so on.  The aim is to get learners to notice how topic sentences are used in the first instance.
 • Giving learners paragraphs without topic sentences and getting them to compose something suitable.
 • Analysing theme-rheme structures by tracing connections, underlining links and so on.
 • Getting learners to write short paragraphs of their own and analysing them to see how (and whether) the theme-rheme links are working.

Short-term, the goal of learners' writing is probably for some kind of assessment purpose, either of their language skills or their subject knowledge and ability to construct rational arguments. The target audience is often, therefore, a single teacher or tutor rather than the audience one imagines for most essays in non-educational settings which may be somewhat wider. However, a long-term objective is to apply the skills learned in real-world settings for true communicative purposes. Possible audiences include, therefore:

 • a teacher or tutor
 • higher management
 • policy makers
 • readers of newspaper or magazine articles
 • readers of technical or trade journals
 • readers of academic journals
 • website visitors to serious sites
 • website visitors to blog sites (although few of these contain argued discussion, normally being just unsupported bluster)

The nature of the audience will determine a number of issues and can affect the choice of lexis as well as the choice of grammatical structures.  For example:

Writing well in this genre is not achievable overnight or in a lesson or two. Teaching demands consistency in planning and delivery over a series of lessons with sensible and achievable tasks to be accomplished along the way. You may decide, based on your reading, the nature of the learners and your own propensities, to adopt a product, process or genre approach to teaching writing skills but whichever approach you take, you will almost certainly have to find or compose model texts which can be drawn on for examples of the language that needs to be used.  There are examples which you are welcome to use above. An outline syllabus might appear something like:

This is by no means a simple syllabus to design because, although the general structure of FADE writing can be explained and exemplified quickly and will lead naturally to some level of coherence, achieving cohesion involves weaving together the seven issues identified on the right into a series of lesson focusing on the elements on the left.

References: Butt, D, Fahey, R, Feez, S, Spinks, S and Yallop, C, 2001, Using Functional Grammar: an explorer's guide. Sydney: NCELTR Burns, A, 2001, Genre-based Approaches to Writing , in Candlin, C and Mercer, N (Eds.), English Language Teaching in its Social Context . Abingdon, UK: Routledge Halliday, M, 1994, An introduction to functional grammar: 2nd edition. London: Edward Arnold Tribble C, 1997, Writing . Oxford: Oxford University Press

Contact | FAQs | Copyright notice | ELT Concourse charter | Disclaimer and Privacy statement | Search ELT Concourse

 • Ako sa učiť

for and against essay jak napsat

Cizí jazyky vám ve škole nešly? Jazykovým expertem se můžete stát…

Vzor eseje – argumentační esej, angličtina pro nejmenší, jazykové kurzy a pobyty v zahraničí, 300 filmů v angličtině zdarma – učte se jazyky zábavně, nebojte se mluvit před publikem: 5 technik pro sebejisté obchodní schůzky…, business fráze pro telefonování v angličtině, prezentace v angličtině, obchodní meeting v angličtině, jak se slaví vánoce ve francii, video: the hours – no choice, video: to rome with love – even her name is hot, video: john malkovich on finding a woman in his garden.

 • Jak se učit

7 tipů jak napsat perfektní esej v angličtině

for and against essay jak napsat

Lámete si hlavu s tím, jak napsat esej v angličtině? Nejse na anglický sloh zvyklí a nevíte, jak na to? Ze všeho nejdříve je nutné si uvědomit, že angličtina není váš mateřský jazyk, a tak nikdo nečeká, že by byla esej v angličtině bez chyby. To se týká jak té první eseje, tak druhé, třetí, atd.

A pokud si vůbec nejste jistí, kde s anglickou esejí začít nebo na co si dát pozor, tak nemějte strach, nejste na to sami. Přinášíme vám sedm tipů, jak napsat esej v angličtině tak, aby vám psaní šlo jako po másle.

1 Vytvořte si slovní databanku

Zaprvé se zamyslete nad hlavním tématem vaší slohové práce a najděte si taková slova, která jsou s tímto tématem úzce spjata. Takže když budete mít téma „Living in the city“, váš základní seznam by mohl obsahovat slova jako „ flat “, „ boulevard “, „ restaurant “ a „ crowd “. Poté je dobré se zamyslet více a přidat další slovíčka, která už nejsou tolik spojena s hlavním tématem. V tomto případě to může být „ dust “, „ every day routine “ nebo „ lack of nature “. Tento proces vám umožní rozšířit si slovní zásobu a vaše esej se stane více barvitou.

Slovíčka si vybírejte také podle toho, jakou slohovou práci píšete. Pokud je vaším úkolem napsat recenzi, zaměřte se na slovíčka, která vyjadřují váš názor, například „ in my opinion/I think/I believe that “ nebo „ I liked/disliked/enjoyed/appreciated “ atd. Pro popis nezapomeňte na spoustu přídavných jmen a jinách deskriptivních slovíček, která vám pomohou vytvořit detailní a přesvědčivý popis pro čtenáře. V přesvědčovací eseji neboli opinion esjei, si připravte taková slova, se kterými dokážete argumentovat. Na konkrétní fráze vhodné do argumentační eseje se podívejte v našem článku Vzor eseje – Argumentační esej .

Při vytváření vaší slovní databanky, berte také ohled na základní strukturu, kterou by každá esej v angličtině měla mít. Každá slohová práce má tři základní části: úvod, stať a závěr. V úvodu představíte téma, kterému se budete věnovat, ve stati popíšete svůj názor a v závěru vše přehledně shrnete. Všechna slovíčka si tedy můžete rozdělit podle toho, kam se podle této struktury v eseji nejlépe hodí. Jasnější postup na vytvoření osnovy najete v článku Vzor eseje – Argumentační esej a další užitečné fráze v našem článku Anglické fráze , kde najdete i takzvané „linkers“ neboli spojovací výrazy, kterými spojíte jednotlivé odstavce nebo věty. Patří mezi ně například „ however „, „ moreover “ nebo „ as a result “ a zařídí, aby vaše práce hezky plynula a logicky navazovala.

2 Staňte se reportérem

Jakmile je vám zadáno téma, nebo si ho vyberete sami, běžte a shánějte informace okolo. Ptejte se a buďte zvědaví. Čím více se toho dozvíte, tím snazší bude esej v angličtině napsat.

Dobrá esej je taková esej, která se věnuje přímo svému tématu a je stručná, ale zároveň obsahuje dostatek informací. To, že se budete chovat jako reportér, vám pomůže získat hodnotné zdroje a slovní zásobu, což se bude hodit na začátku psaní.

Například, pokud budete psát o proměně svého těla, začněte otázkou jako, „ Proč chci změnit svoje tělo? “, „ Co je mým cílem? “, „ Jaké jsou body, které musím splnit, abych toho dosáhl? “.

3 Vytvořte si tematické věty

Tematická věta se většinou objevuje na začátku každého odstavce a shrnuje to, co daný odstavec obsahuje. Tématické věty by měly být natolik konkrétní, aby čtenář věděl, co od daného odstavce očekávat, ale zároveň by měly být dostatečně obecné, tak aby neprozradily vše. Měly by také znít zajímavě, aby čtenáře zaujaly a nutily je číst dál. Zkuste si ze začátku psát jednoduché tématické věty a v průběhu pasní je vylepšujte tak, aby shrnovaly obsah daných odstavců co nejlépe.

Takže pokud je tématem vašeho slohu například „ Living in the city “ může být jedna z tematických vět třeba „ The most important thing is to find a good apartment. “ V tomto odstavci se tedy budete věnovat bydlení. Další tématickou větou může být „ Eating out really affects your budget. “ Tento odstavec bude pojednávat o stravování ve městě. K těmto větám se poté můžete vracet v průběhu dalšího psaní. Tím vytvoříte pevnou strukturu a vaše práce bude mít hlavu a patu.

4 Argumentujte oběma směry

Pokud píšete argumentační neboli přesvědčovací esej, ve které se zamýšlíte nad různými výhodami a nevýhodami, vždycky uvádějte pro a proti. Pokud budeme mít například téma o proměně těla a budeme psát o změně jídelníčku, dívejte se na to opravdu z obou stran. Kdy si uvařím jídlo, když jsem celý den pryč? Není to levná záležitost, mám šanci to dlouhodobě udržet? Budu opravdu šťastnější? Pomůže Vám to zaměřit se na celý problém a získáte tím ještě větší porci slovní zásoby. Pokud se chcete o psaní přesvědčovací eseje dozvědět víc, podívejte se na náš článek Vzor eseje – Argumentační esej , kde najdete doporučené fráze, rady, jak při psaní přesvědčovací eseje postupovat a také vzor přímo pro argumentační esej.

5 Používejte online slovníky

Věříme, že jste získali velkou slovní zásobu, ale předtím, než ji použijete do své akademické práce, ujistěte se, co slovíčka vlastně znamenají v daném kontextu. Doporučujeme kouknut do ověřených slovníků jako jsou Cambridge Dictionary , Oxford Dictionary nebo Mirriam-Webster Dictionary . V těchto slovnících najdete všechny možné definice daného slovíčka i s příkladovými větami. Najdete tak konkrétní případy využítí a zjistíte, jetsli jste skutečně zvolili to správné slovíčko. A pokud ne, tak pak vám pomůže naše další pomůcka, a tou jsou takzvané tezaury. Tezaurus je slovník synonym, ve kterém najdete přesně takové slovíčko, které do vaší slohové práce potřebujete a navíc s jeho pomocí dodáte vaší eseji objem.

Navíc pokud se píše například o vaření, slovíčka jako „ add “ nebo „ stir “ se mohou objevit až příliš často. Po použití tezauru přijdete na to, že se dá použít „ whisk in the onion “ nebo „ fold in the butter “. Hned to zní zajímavěji, ne?

6 Spojujte a oddělujte věty

Jakmile budete mít svoji esej v angličtině hotovou, zkuste si ji projít znovu a odhalit příliš dlouhé nebo příliš krátké věty. Ty věty, které obsahují příliš mnoho slov, nebo jsou zbytečně dlouhé, zkuste rozdělit do více. Hlavní myšlenka bude poté lépe čitelná a zřetelná. Jako například zde:

If you want to change your lifestyle, you need to have motivation and know why you’re doing it, for example, this is the only why how I can keep my partner or to not be ashamed in front of my children.

Jednoduše to můžete napsat takto: The key thing when changing your lifestyle is your motivation. One can do it because of their partner or because they don’t want to let down their family.

To samé, ale v opačném gardu, můžete udělat s příliš krátkými větami: You want to change your lifestyle. Motivation helps you to achieve your goals. Set your plan and follow each of your objectives.

Trochu rozvinout to můžete tímto způsobem: When changing your lifestyle, find your motivation to achieve your goals easily and set your plan to follow each of your objectives.

7 Nechte si práci projít rodilým mluvčím

Pokud máte tu možnost, sejděte se s rodilým mluvčím nebo s kamarádem, který mluví anglicky plynuleji, než vy. Ten může odhalit některé chyby, které třeba opakujete často. Tím si je lépe zapamatujete a budete si na ně dávat pozor při dalším psaní v angličtině. Angličtinář může také objevit gramatické nebo „spellingové“ chyby.

Důležitým krokem je přepsat opravenou esej. Jen to, že se podíváte na chyby, které jste předtím udělali, vás dopředu neposune. Naopak, pokud esej v angličtině přepíšete, uvědomíte si svoje chyby lépe a donutíte se napsat dané věty správně. Špatně napsaná slovíčka při budoucím psaní už nebudete muset řešit.

Ať už vás čeká argumentační esej , rezenze či popis, věříme, že s našimi tipy to zvládnete na jedničku. Máte nějaké vlatní ověřené tipy, jak na anglický sloh? Podělte se o ně s námi v komentářích!

Podobné články Více od autora

Cizí jazyky vám ve škole nešly jazykovým expertem se můžete stát už za 20 minut denně, žádné komentáře, napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost zrušit odpověď.

Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře.

Vybíráme pro vás

Testy z angličtiny online a zdarma – zjistěte snadno a rychle..., anglická slovíčka: top 100, bez kterých se angličtina neobejde, jak se učit slovíčka.

for and against essay jak napsat

Vložte prosím emailovou adresu a klikněte na tlačítko “poslat .PDF zdarma“.

Nemáme rádi SPAM a emailové adresy nikomu nepředáváme.

jazykyodpiky.cz

Jak napsat argumentační esej?

autor: lucka | Úno 6, 2021 | Psaní | 0 komentářů

for and against essay jak napsat

0 komentářů

Musíte napsat argumentační esej a nevíte, jak na to? V tom případě jste narazili na ten správný článek. Společně se podíváme na to, jak při psaní eseje postupovat a na co si dát pozor. Také si vysvětlíme, co je argumentační esej a jak ji strukturovat. A v neposlední řadě se podíváme také na slovíčka, která v přesvědčovací eseji můžete použít. Na konci článku pak najdete vzor eseje, ve kterém už vám bude určitě vše jasné.

Obecné rady pro psaní eseje

Při psaní eseje v angličtině je důležité vytvořit si jasnou strukturu . Předtím než se tedy vůbec pustíte do samotného psaní, napište si osnovu, která bude obsahovat úvod, stať a závěr. Ke každé části si pak napište pár odrážek s tím, co chcete zmínit a kolem toho pak pracujte. Budete tak mít přehled v tom, co píšete a jistotu, že zmíníte vše, co potřebujete.

Z hlediska gramatiky a slovní zásoby hraje roli formálnost vaší eseje. Pokud píšete formální anglický sloh, pak se vyhněte slangovým výrazům a zkráceným formám. Pokud píšete neformální esej, například dopis kamarádovi, pak můžete zkrácené formy používat a ani pár hovorových výrazů nevadí.

Další tipy a rady jak napsat esej v angličtině najdete v našem článku 7 tipů jak napsat perfektní esej .

Co je argumentační esej

Tento typ eseje můžete znát i pod názvy přesvědčovací esej nebo opinion esej a jedná se o práci, ve které se věnujete nějakému problému a prezentujete argumenty pro a proti . V práci můžete uvést svůj názor, ale je třeba opravdu argumentovat z obou stran, tak abyste čtenáři dokázali, že se v dané problematice skutečně vyznáte a že dokážete zvažovat jak výhody, tak nevýhody.

Struktura argumentační eseje

Přesvědčovací esej, má stejně jako většina esejí v angličtině, výše zmíněnou tříbodovou strukturu . Osnova může tedy vypadat takto:

 • Úvod (Introduction)
 • Argumenty pro (Arguments in favour)
 • Argumenty proti (Arguments against)
 • Závěr (Conclusion)

V úvodu argumentační eseje je třeba představit téma, kterému se budete v práci věnovat . Uveďte dostatek informací tak, aby čtenáři věděli, co od práce očekávat, ale zatím neuvádějte žádné konkrétní argumenty, kterým se budete věnovat ve stati. V úvodu můžete také vyjádřit svůj názor na danou věc. Myslete ale také na to, že na základě úvodu se čtenář rozhoduje, jestli si přečte celou práci nebo ne. Je proto důležité, aby byl úvod zajímavý a čtenáře zaujal.

for and against essay jak napsat

Dělat chyby: Jediná cesta, jak se naučit jazyk

CHYBA. Už jen to samotné slovo navozuje negativní atmosféru. Je mi jasné, že každému se při vyslovení tohoto slova nevybaví žádná pozitivní zkušenost. To je v podstatě nejčastější příčina, proč se lidé bojí učit cizí jazyk. Bojí se, že budou dělat chyby, a tak buď ani...

Jak vyslovovat jako rodilý mluvčí

Jak vyslovovat jako rodilý mluvčí

Z vlastní zkušenosti vím, že spoustu lidí se bojí mluvit cizím jazykem hlavně z toho důvodu, že se stydí, že budou znít jako trouba a že neumí slova vyslovovat jako rodilý mluvčí. Nechtějí být pro smích, a tak se radši drží zpět. Strach je jedním z hlavních faktorů,...

5 ověřených způsobů, jak si zapamatovat slovíčka

5 ověřených způsobů, jak si zapamatovat slovíčka

Máte pocit, že slovíčka rychle zapomínáte? Trápí vás, že nad nimi strávíte celý večer a druhý den si jich pamatuje jen několik? Rozumíte tomu, co vám druhý v cizím jazyce říká, ale sami stejná slovíčka ve větě použít neumíte? A vůbec, lze se naučit slovíčka i jinak...

Psali jste už někdy argumentační esej?

Neváhejte se o případné tipy podělit s ostatními studenty v komentářích, vložit komentář zrušit odpověď na komentář.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Webová stránka

Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře.

for and against essay jak napsat

Máte pocit, že na jazyky nemáte buňky?

Zveme vás do kurzu na první lekci zdarma, kde vám ukážeme, že i vy to zvládnete. Stačí zadat e-mail a jste tam.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich údajů a odběrem novinek ( více informací ).  

EnglishMe.cz

Help for English

EnglishMe.cz

 • Registrovat
 • Hlavní stránka
 • Angličtina na internetu
 • Angličtina pro začátečníky
 • Business English
 • Informace a různé
 • Slovní zásoba
 • Tipy a Triky
 • Zkoušky a certifikáty
 • Diskuzní fórum

Partneři stránek

for and against essay jak napsat

Najdete nás také na:

for and against essay jak napsat

Psaní: Osnova

ALL LEVELS Vydáno dne 11.04.2011

Co je to osnova? K čemu slouží? Jak osnovu písemné práce vytvořit?

Osnova ( Outline )

Dnešní článek věnovaný psaní bude o tom, co je to “osnova”, proč je důležitá a jak takovou osnovu vytvořit. Začneme ukázkou ze dvou studentských prací:

My Favorite Book

Our teacher told us to write about our favorite book. At first I didn't know what book I would write about because I don't read very often but then I decided to write about my favorite comic book Spider-Man. Spider-Man is, as everybody knows, a famous superhero. I like him very much and I like the movies, too. The book is excellent, too. I love just browsing through the pages, looking at the cool pictures. But I don't like the stories that are very short. But sometimes they are good. Some of Spider-Man's enemies are stupid. In the films I really like Mary Jane. The actress is very pretty…

Smoking in Public Places

We have to write an essay about smoking in public places. I don't know if smoking in public places should be allowed or not, I have never thought about it. I don't like it if people smoke when I'm in the room but, on the other hand, I think it's their freedom. In pubs, for example, everybody smokes. So it should be allowed. In schools only if the students are older than 18. Some people are against smoking, but it's people's cho­ice. I have never smoked a cigarette in my life but I don't mind it if people do. Smoking can lead to lung cancer. Even passive smoking. So maybe it should be banned to smoke in public places…

Tak takhle ne, přátelé.

Proč? Co je na tom špatně? Vždyť tam snad nejsou žádné závažné gramatické chyby!

Nejde vůbec o chyby. I stoprocentně správně gramaticky a lexikálně napsaný text může být úplně k ničemu.

Hlavní chybou, které se autoři výše uvedených esejí dopustili, je to, že si prostě nenapsali osnovu . Dostali téma a začali psát, co je napadlo. Začínají omáčkou, která nikoho nezajímá a potom míchají páté přes deváté. Je to prostě zmatek a to nikoho nebaví číst.

Zde si musíme uvědomit, že je ohromný rozdíl mezi tím, když se nás někdo zeptá na názor a my mu máme něco říct, a tím, když máme odpověď napsat. Od písemného projevu se očekává, že bude promyšlený, a jasně a srozumitelně uspořádaný .

Proto je nezbytná “osnova”.

Jako studentovi mi nikdy nebylo moc dobře jasné, proč po nás češtinář osnovu požaduje. Proto jsem nejprve napsal celý sloh a potom, aby se neřeklo, jsem napsal osnovu. Tak to ale samozřejmě být nemá.

Osnova je vlastně taková mapa , podle které potom esej napíšeme. Jednoduše si načrtneme, že jdeme z bodu A do bodu D, a tam se dostaneme přes body B a C. Pokud takovou mapku mít nebudete, ztratíte se pravděpodobně vy, a zcela jistě ztratíte své čtenáře. Osobně čtu stovky studentských esejí ročně a mohu říct, že se ztrácím velmi často a je to velmi nepříjemné.

Krátké práce

I pro krátké např. jednostránkové eseje je důležité si napsat osnovu. Jde-li o jednu stránku, osnova bude samozřejmě krátká, jednoduchá. Je jasné, že začneme úvodem (Introduction) a skončíme závěrem (Summary/Conclu­sion). To jsou ty naše body A a D. Klíčové bude, jak se do bodu D budeme chtít dostat. Taková mini osnova může vypadat např. takto:

My favorite book: Spider-Man

Introduction

I. What/who is Spider-Man

II. Why I like Spider-Man

Podobně můžeme vytvořit osnovu na druhou práci:

Smoking in public places

I. Freedom to smoke

II. Danger of passive smoking

Celá práce bude potom kopírovat tuto osnovu. Každý odstavec eseje bude odpovídat jednomu bodu osnovy.

Vezměme si např. druhý z uvedených příkladů, kouření na veřejných místech.

Nejprve celou práci uvedeme , tedy napíšeme o čem bude (o kouření na veřejných místech) a kam chceme dojít (že by mělo být zakázané). Naznačíme i hlavní body, tedy zmíníme, že lidé se často hájí svobodou, ale že na druhou stranu je tu nebezpečí tzv. pasivního kouření. Tím skončíme. Úvod může mít třeba jen dvě věty – žádná omáčka.

Pokračujeme k druhému odstavci, ve kterém se budeme věnovat POUZE názoru těch, kteří kouření na veřejnosti hájí. Nebudeme zde nikomu oponovat, vyjadřovat, že s tím nesouhlasíme apod. Budeme mluvit pouze o tom, že každý si může dělat, co chce, každý si se svým zdravím může dělat co chce, a když si někdo chce poškodit zdraví, nikdo nemá právo mu v tom bránit.

Třetí odstavec se zaměří na opačný názor, tedy na to, že existuje pasivní kouření, vysvětlíme, co to pasivní kouření je a v čem spočívá jeho nebezpečí.

Vše uzavřeme čtvrtým odstavcem, ve kterém stručne shrneme, že sice lidí mluví o svobodě a svých právech, ale že svým kouřením ohrožují práva těch, kteří si své zdraví ničit nechtějí. Z toho vyvodíme závěr, že by kouření na veřejných místech mělo být jednoznačně zakázané.

Výsledkem bude srozumitelná esej, která má začátek a konec, která má hlavu a patu.

Delší práce

Čím delší má být naše práce, tím komplexnější bude osnova a tím je také osnova důležitější. Osnova je místo, kde poprvé své myšlenky dáme na papír, kde poprvé zvažujeme, o čem přesně naše práce je, co přesně v ní bude, a kam směřuje. Napíšeme-li si kvalitní osnovu, psaní samotné bude daleko snazší.

Jako příklad zvolíme např. téma Learning English. Začneme tím, že si navrhneme hlavní body :

I. Why English?

II. How to learn

Nyní můžeme přidávat podbody :

A. For pleasure

B. For work

A. Self-study

B. With teacher

I k tomuto si nyní můžeme přidat další podbody :

1. Literature

2. Film and television

1. International business

2. The Internet

1. Textbooks

2. Websites

1. Language courses

2. Individual classes

Než se pustíme do psaní eseje, můžeme si do této osnovy doplnit nejrůznější poznámky, myšlenky  atd.

S takovou osnovou se již dá pracovat.

Ukázali jsme si, jak moc je důležité vytvořit si osnovu předtím, než se pustíme do psaní. Práce psané bez osnovy jsou často neuspořádané, nelogické a těžko čitelné, a proto i hůře hodnocené. Věřím, že i když vytvoření kvalitní a detailní osnovy zabere nějaký čas, jednoznačně to ušetří práci v průběhu psaní a Váš výsledný produkt bude nesrovnatelně kvalitnější.

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně . Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte .

Autor článku: Marek Vít

Mgr. Marek Vít je spoluzakladatelem portálu Help for English a spoluautorem několika výukových programů. Je držitelem certifikátu CPE a ocenění Evropský učitel jazyků 2008. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel (ZŠ, SŠ i VŠ), soukromý lektor a překladatel.

Ikona uživatele

Pokračovat můžete zde:

Psaní: odstavce, pleteme si: job / work.

Anglická slova JOB a WORK rozhodně patří mezi ta, která slyším špatně použitá snad dnes a denně. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Cvičení: Čárky v angličtině (2)

Procvičte si na příkladech pro středně pokročilé, kdy se v angličtině píší čárky.

Komentáře k článku

Vyhledávání ve slovníčku.

Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kreativní práce s informacemi – KISK

Hledej ... Hledej ...

Jak psát argumentační esej

Víte, jak napsat dobrou argumentační esej? A jak k ní vůbec přistupovat, když se o ní v každém druhém americkém seriálu mluví?

Bez popisku

Ve všech amerických filmech píší středoškoláci i univerzitní studenti eseje. Jenže, co to vlastně je? Slovo esej má svůj původ v latinském   exagium   (respektive ve starolatinském   exigere ) a označovalo váhu nebo (pokud se přidržíme starší varianty) tak také akcent, důležitost. Cílem eseje je tedy posoudit, kdo ze stran sporu má nebo nemá pravdu, dát na misky vah argumenty diskutujících stran a vynést soud. Z latiny můžeme vidět přechod do staré francouzštiny ( essayer ) a angličtiny ( essai ), ve které má význam zkoušky. Esej je tedy nejen pasivním vážením, ale zkouškou, aktivním vkročením do jistého kontextu, výběrem teze a provedením rozhodnutí. Tak, jako se zlato zkouší na ohni, tak jsou myšlenky testovány v eseji.

V literatuře se esej objevuje díky Michelu de Montaignovi, který v roce 1580 publikoval knihu Essays. Z autorů, které určitě v oblasti esejů stojí za to sledovat, je třeba zmínit nedávno zemřelého Umberta Eca, Neila Postmana, Roberta Christgaua nebo Harryho Levina, z českých autorů Jana Sokola, Václava Bělohradského, Tomáše Halíka a částečně i Václava Havla. Již jen tento seznam napovídá, že žánr eseje je poměrně oblíbený a široký, takže se do něj vejdou kratší texty v novinách i delší pojednání.

V češtině je slovo esej nejednoznačné jak gramaticky (je maskulinem i femininem), tak obsahově. Když se řekne esej, vybavíme si určité zamyšlení, často nad společensky aktuálním a důležitým tématem. Mezi úvahou, kterou píšeme na střední škole, a esejí jako by nebyla žádná ostrá hranice. Obecně se někdy hovoří o francouzské eseji, která je dlouhým pojednáním, často v délce celé knihy, a údernější ostře ohraničené a formálně precizované eseji anglosaské.

Cílem tohoto modulu není literárně vědní exkurz, ale spíše praktická ukázka toho, jak jednu z forem esejí – esej argumentační – napsat. Jde totiž o činnost, která velice dobře rozvíjí jak kritické, tak kreativní myšlení, a navíc v nich umožňuje nacházet jistou rovnováhu.

Český filosof Ladislav Hejdánek   tvrdil :  

Bez popisku

  „Pište. Zapisujte si všechno, co vás napadne. Pište i do šuplíku, ale pište. Neustále. Musíte tak formulovat, precizovat myšlenky. Bez psaní to nejde. Pište.“  Psaní je jiné než mluvení. Jde o způsob vyjadřování, který je hutnější, preciznější, přesnější. Jaký styl psaní má ale na mysli?

Bez popisku

Zřejmě můžeme sledovat dvě linky, ke kterým se obrací. Tou první je samotný návyk na psaní, který třeba Václav Klaus popisuje jako   výpisky z četby   – zvyk sedět u čtení za stolem, přemýšlet, vypisovat si, hodnotit, co je třeba zajímavé, nové nebo s čím nesouhlasíte. Klausovo slavné   podtrhování nesouhlasnou vlnovkou   je ukázkou toho, jak je možné kriticky číst. A samotné výpisky pak vedou k tomu, že dokážeme formulovat vlastní myšlenky. To, co si jen myslíme nebo o čem mluvíme, totiž vždy bude jaksi neostré a mlhavé. Právě psaní je tou činností, která nám umožňuje si věci utřídit, precizovat, formulovat. Není důležité mít publikační platformu nebo smysl psaní vždy přímo před očima, ale musíme psát, protože psaním se myšlenky čistí.

Druhou linkou je pak celkový myšlenkový tréning. Psaní je tím, co nás nutí postupovat na jednu stranu logicky a kriticky, ale současně nám dává nástroj formulovat své vlastní myšlenky – originálně, kreativně. A právě to je něco, co mimo psaní můžeme zažívat jen vzácně. Lidé, kteří hodně píší, často tvrdí, že myšlenky se před nimi rodí v textu, který je před nimi, že myslí stejně rychle jako píší. Právě tento rozměr sebekultivace je při psaní esejů důležitý.

Můžeme říci, že literatura je matkou nejen výzkumu, ale v podstatě jakékoliv tvořivé intelektuální lidské činnosti. Tomáš Špidlík měl pro Vatikánský rozhlas za úkol připravovat nedělní zamyšlení (kázání). V rozhlase působil od roku 1951 až do své smrti v roce 2010, a každý týden musel vymyslet něco chytrého, zajímavého a hlubokého, a to rozsahu asi dvou stran. Nechceme zde připomínat skutečnost, že je autorem desítek vědeckých knih, ale spíše poukázat na jednu anekdotu, když ho potkal kolega z jiné jazykové mutace rádia a řekl mu: „Já už tu práci dělám dva roky a nemám co říci…“ Odpověď Tomáše Špidlíka v sobě obsahovala jasný akcent – nemáš co říci, protože málo čteš!

Tento anekdotický úvod neuvádíme beze smyslu, nýbrž abychom ukázali, že kvalita eseje stojí a padá na sečtělosti autora. Ani ten nejchytřejší a nejkreativnější člověk nemá možnost psát dobře, aniž by se denně trénoval v přemýšlení. Tak, jako je důležitý tréning psaní, o kterém mluvil Hejdánek, je podstatný i tréning čtecí. Základem dobré eseje je mít dostatečně načteno.

Bez popisku

Ve školním prostředí většinou nepočítáme s tím, že studenti dokáží napsat něco skutečně převratného, protože jejich zkušenost a rozhled jsou poměrně omezeny. Můžeme ovšem očekávat schopnost najít si vhodné zdroje, něco si z nich přečíst a pak hledat cestu, jak to vše chytře poskládat dohromady.

Obecně platí, že pro esej jsou výhodná témata, která jsou hodně úzká – čím užší téma, tím lépe se nám o něm bude psát, ale také hledat skutečně dobré zdroje (pokud tedy nepíšeme francouzskou monografickou esej). Esej tedy začíná volbou literatury a tématu. Téma je u eseje zajímavé tím, že se užívá jen na začátku. Cílem eseje není psát o Zikmundovi Lucemburském na Kostnickém sněmu, ale spíše se od tohoto tématu odrazit v hledání zdrojů a především teze.

Teze je to, co tvoří počáteční jasné jádro eseje. Pokud jsme hovořili o tom, že slovo esej pochází z vážení, měření, tříbení, pak právě zde je jasně vidět proč. Naším cílem je zformulovat tvrzení (tedy tezi), kterou budeme dále dokazovat a hledat pro ni argumenty. Teze je většinou jednoduchá a úderná věta, která se používá jako nadpis eseje, jindy v první větě textu nebo na konci prvního odstavce.

Pokud se vrátíme k našemu středověkému příkladu, mohla by teze znít třeba takto: „Zikmund na sněmu sledoval udržení svého politického vlivu, nikoli husovskou otázku.“ Můžeme vycházet z toho, že v české školní historiografii se o koncilu v Kostnici hovoří, jako by šlo o soud nad Janem Husem. Důvody svolání sněmu byly ale hlubší a spolu s Tridentem tvoří jádro moderních koncilů rámujících současnou katolickou církev doposud. Klíčové bylo odstranit papežské schizma, čímž by se výrazně podpořily Zikmundovy politické cíle.

Bez popisku

Teze by měla být ideálně atraktivní, překvapivá, kontroverzní, chytlavá. Dobrou tezí tak například není, že kouření způsobuje rakovinu nebo že docházka do školky zvyšuje šanci na školní úspěch. To všichni vědí a nástroje, jak o této věci referovat, mohou být třeba statistické studie, ale určitě ne eseje. Vymyslet dobrou tezi je náročné, je to vlastně asi nejtěžší úkol, před kterým při psaní eseje stojíme. Nutí nás postavit se na jednu nebo na druhou stranu, přemýšlet, diskutovat. Když se nám tento krok podaří, s velkou pravděpodobností upadneme do   flow   a psaní nás bude bavit. Jestliže ne, je psaní většinou formalistickou otravou.

Pokud se nám tedy podaří zformulovat tezi, máme první fázi tvorby eseje za sebou. Pro hledání tématu nebo základního náčrtu teze je možné použít různé kreativní techniky, jako jsou třeba myšlenkové mapy. Většinou před sebou máme určité téma, třeba našeho Zikmunda, a pomocí mapy se snažíme zachytit různé aspekty jeho života, co nám na něm vlastně přijde zajímavé, případně odhalit souvislosti, které nejsou příliš známé nebo obvyklé. Jestliže zde uspějeme, máme z poloviny vyhráno. Pro vlastní formulování teze se ale připravte spíše na systematickou logickou práci.

Postupujeme dále

Když tedy máme tezi a základní zkušenost s odborným zázemím, můžeme se přesunout k vlastní tvorbě struktury eseje. Zde je třeba se v prvé řadě rozhodnout, jakou strategii u psaní budeme chtít uplatňovat. Nabízí se dvě základní cesty:

Bez popisku

1. Argumenty pro – asi nejběžnějším způsobem je argumentační esej založená na myšlence, že máme tezi a hledáme pro ni argumenty. Ty vrstvíme takovým způsobem, že je postupně jasné, že opačné stanovisko je neudržitelné. Taková esej současně dobře popisuje, proč danou pozici zastáváme a co nám přináší.

2. Argumenty proti – v takovémto případě postupujeme přesně opačně. Zkoušíme se zamyslet nad tím, co by proti tezi mohl někdo namítat – stavíme tyto jednotlivé námitky a vždy je systematicky vyvracíme. Vybíráme logicky ty, na které je možné relativně jednoduše něco říci, které lze vyvrátit. V průběhu eseje se stává zřejmým, že všechny konkurenční cesty jsou neprůchodné a nelze s nimi nic pořídit.

Bez popisku

Někdy se lze setkat také s jistými přechodnými typy, které například v první polovině uvádějí argumenty spíše pro a v druhé vyvracejí námitky, takže záleží na nás, jakým směrem budeme postupovat. Je ovšem důležité zdůraznit, že v eseji nejde o úplnost ani o referát. Cílem eseje není shrnout poznatky z literatury nebo udělat přehledovou studii, nýbrž zaujmout vyhraněné stanovisko. To by mělo být chytré a dostatečně obhájené, ale současně ostré a provokativní.

U eseje se většinou používá pravidlo, že každý odstavec nese nejen konkrétní myšlenku, ale je určitým způsobem nadepsán konkrétním argumentem. Odstavec tedy typicky může začít větami jako:   „Čornej ve své analýze [2] zdůrazňuje, že … S tímto tvrzením lze souhlasit, neboť…“   apod. Argumenty obvykle netvoříme bez opory v literatuře, svévolně, sami za sebe. Tím se totiž dostáváme do rizika, že místo skutečné eseje s argumenty budeme pracovat s figurínou nebo slaměným panákem, tj. argumenty, které nikdo nezastává, ale nám se do eseje ohromně hodí.

Jádrem eseje jsou tedy postupně vršené argumenty, které odstavec po odstavci sledují určitý cíl. Často se postupuje od nejslabšího po nejsilnější argument, případně opačně. Pokud je možné argumenty nějak strukturovat, tedy shlukovat do skupin, jde o dobrou cestu, která činí esej přehledným. I když jsme řekli, že výběr argumentů je na nás a že esej je vlastně poměrně subjektivní disciplína, tak to neznamená, že by neměla být přehledná a čtivá.

Pro práci s argumenty doporučujeme nástroje, jako je třeba   GinkoApp . Ten umožňuje si do jednotlivých karet tvořit text s argumenty – jedna karta, jeden argument – a pak s nimi poměrně snadno pohybovat, měnit jejich pořadí, doplňovat. U každé karty je současně dobré si udržovat literaturu, ze které v argumentech vycházíme, neboť její dodatečné dohledávání nepatří mezi nejzábavnější a nejsnazší činnosti.

Bez popisku

Finální produkt

Bez popisku

Pokud máme pocit, že už máme materiálu s argumenty dostatek, můžeme provést finální třídění a dopsat závěr. Ten obvykle nějakým způsobem shrnuje celý proces argumentace a končí tím, že se vrátí k tezi, kterou nějak zarámuje a ohraničí.

Jestliže máme hotovo, vstupuje do procesu práce s textem ještě novočtení – zkuste si text přečíst nahlas. Dává smysl? Jsou věty dobře postavené? Neopakujeme se? Přesvědčil by nás? Nebojte se při těchto úpravách text měnit a škrtat. Výsledkem je pak většinou přesvědčivější a jasnější esej, se kterým lze mnohem snáz dále pracovat.

Zkuste si zde ještě jednou nakreslit myšlenkovou mapu vašeho textu a prověřte, zda vypadá tak, jak by měl, zda jste na něco nezapomněli – souvislost nebo argument – nebo zda se vám naopak nerozpadla na dvě nebo tři nepříliš dobře propojené části. Znovu se díky tomu můžete vrátit k literatuře nebo k tématům, se kterými je možné dále pracovat.

Asi jen málokoho tyto závěrečné úpravy baví, ale čím více času a péče jim dokážeme věnovat, tím lepší bude výsledek. Totéž samozřejmě platí také pro formální úpravy, pravopis a jazykovou stránku textu. Ta je pro esej zásadní a je i jednou z věcí, která od sebe odlišuje dobré a průměrné autory. Čím lepší jsou jazykové prostředky, tím samozřejmě může být kvalitnější také celý esej. Současně platí, že oněmi jazykovými prostředky nejsou jen fráze nebo šíře lexika, ale ideálně i vtip. Tím se samozřejmě nemyslí vyprávění vtipů o blondýnách, ale intelektuálně vytříbený humor, který ocení odborník na téma, o kterém píšete. To samozřejmě není snadné, ale jistá jízlivost, vtip nebo nadhled se u takových textů mohou objevit a určitě jejich kvalitu výrazně zvyšují.

A hlavně pamatujte, že tréning dělá mistra. V americké literatuře se často operuje s číslem 10 000 hodin, což je čas, který potřebujete k tomu, abyste se v něčem stali skutečně dobrými. Esejista určitě strávil více než   10 000 hodin tréningem , psaním, přepisováním, čtením druhých autorů. Nebojte se zpětné vazby nebo toho, že se to na počátku nepovede. Je to stejné, jako v mnoha jiných oblastech – začátek je těžký, pak přichází rychlé zlepšení, stagnace a mírné dlouhé zlepšování.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info Zavřít

ZnakyNaKlavesnici.cz

And znak neboli ampersand &

And symbol – &, který správně nazýváme et ( převzato z latiny ), či ampersand ( převzato z angličtiny ) zastupuje v psaném textu spojku a, v jistých případech pak také matematické znaménko plus + . Jeho užívání je časté především v angličtině, respektive v anglosaských zemích, ale setkat se s ním můžeme i u nás, a to hlavně v případech pojmenovávání firem příjmeními dvou vlastníků, tedy například „ Advokátní kancelář Sýkora & Špaček “. Z tohoto důvodu se mu v minulosti někdy říkalo „ obchodní a “.

Znak and – & neboli ampersand lze na klávesnici napsat několika způsoby. Pojďme si je představit.

JAK NAPSAT AND POMOCÍ PRAVÉHO ALT

Naprosto nejjednodušším způsobem jak je možné zapsat znak ampersand, je pomocí klávesnice pravý Alt , která se nachází vpravo od mezerníku a zpravidla je na ní napsáno Alt Gr.

 • Stiskněte Alt Gr = pravý Alt a držte ho.
 • Během toho co držíte Alt Gr, zmáčkněte klávesu písmena.

& = Alt Gr+klávesa pro C

Dodatek: Na některých počítačích, byť ne na zcela všech, je možné použít velmi obdobnou zkratku, a to levý Alt+Ctrl+C.

& = Levý Alt+Ctrl+C

Klávesy pro &

AMPERSAND KÓDEM ASCII

Také velice jednoduchý způsob, který však vyžaduje, aby měla vaše klávesnice numerickou klávesnici . Jestliže ji nemá ( což je typické pro menší laptopy ), máte s ASCII kódem smůlu a musíte využít jiný ze zde zmíněných postupů.

 • Stiskněte levý Alt ( je nalevo od mezerníku ) a držte ho.
 • Zatímco držíte levý Alt, vyťukejte na numerické části klávesnice číslici 38.

ASCII pro & = Alt+38

Alt+38

PŘEPNUTÍM NA ANGLICKOU KLÁVESNICI

Tento postup sice splní svůj účel, ale je zbytečně zdlouhavý a neomalený.

 • Přepněte si klávesnici na anglickou ( současné stisknutí kláves levý Alt a Shift ).
 • Poté zmáčkněte klávesu Shift a držte ji.
 • Nakonec během držení tlačítka Shift, stiskněte klávesu, kterou jinak píšete písmeno „ý“. Jsou na ní dvě číslice 7, zmiňované ý a znak &. Tak dojde k napsání znaku and.

Na anglické klávesnici = Shift+klávesa pro ý

Ampersand na klávesnici

UNICODE A HTML

Kódy a entity pro Unicode a HTML.

Ampersand, et nebo and chcete-li, je takzvaná ligatura, čili symbol, který vznikl spojením dvou původně samostatných znaků ( další hodně používanou a známou ligaturou je třeba paragraf ). V tomto případě se jedná o spojení písmen e a t, respektive et, což je latinská spojka. Vznik tohoto znaku prokazatelně sahá až do starověku, konkrétně pak do 1. století našeho letopočtu, což je možné vypozorovat v některých latinsky psaných textech z tohoto období. Jeho dnešní podoba pak pochází zhruba z druhé poloviny 15. století našeho letopočtu a souvisí s tehdejším obdobím renesance a vynálezem knihtisku.

Jak napsat and

 • Share full article

Advertisement

Subscriber-only Newsletter

John McWhorter

The ‘rule’ against ending sentences with prepositions has always been silly.

A photo illustration of a round token with “English” written on it failing to fit in a square space with “Latin” written on it.

By John McWhorter

Opinion Writer

Late last month, Merriam-Webster shared the news on Instagram that it’s OK to end a sentence with a preposition . Hats off to them, sincerely. But it is hard to convey how bizarre, to an almost comical degree, such a decree seems in terms of how language actually works . It is rather like announcing that it is now permissible for cats to meow.

There has long been a tacit idea that the pox on ending sentences with a preposition is based on some kind of principle — maybe linguistic or maybe aesthetic. Actually, it is based on essentially nothing. Like phlogiston , spontaneous generation and gnomes, the preposition rule started with an idea that felt right in another time but has no logical standing today.

The first person on record to declare opposition to ending sentences with a preposition was the poet John Dryden in the 17th century. But what really set the idea in stone was Bishop Robert Lowth’s highly influential “A Short Introduction to English Grammar” in 1762 and its direct descendant, Lindley Murray’s “English Grammar” in 1795. The two manuscripts had the same sort of influence in the 18th and 19th centuries as Strunk & White would have later.

But whence the notion that “the person I arrived with” is somehow inept compared with “the person with whom I arrived”? Anyone who never ended sentences with prepositions in casual speech would risk a certain sparseness of social life. Indeed, even grammarians like Lowth stipulated that keeping prepositions away from the end of sentences was most important in formal rather than casual language. But the question is why it is necessary there, since it usually sounds stuffy even in formal contexts.

The answer is: Latin. Scholars of Lowth’s period were in thrall to the idea that Latin and Ancient Greek were the quintessence of language. England was taking its place as a world power starting in the 17th century, and English was being spoken by ever more people and used in a widening range of literary genres. This spawned a crop of grammarians dedicated to sprucing the language up for its new prominence, and the assumption was that a real and important language should be as much like Latin as possible. And in Latin, as it happens, one did not end sentences with a preposition. “To whom are you speaking?” was how one put it in Latin; to phrase it as “Who are you speaking to?” would have sounded like Martian.

The problem, though, is that English is not Latin, just as it is not Arabic, Swahili or Thai. As natural as it seemed to certain overeducated souls 300 years ago that English would be best off dressing up as Latin, this was ultimately a local and even parochial fetish. It was held by people with no way of knowing the vast and diverse array of languages in the world, among which Latin in no way stands out as the best, most interesting or most elegant. The sheer awkwardness of the idea that English should not end sentences with prepositions is captured in the fact Lowth himself wrote, when arguing against it, “This is an idiom which our language is strongly inclined to,” apparently not catching the irony.

Why did English start ending sentences with prepositions? Another short answer: the Vikings. They started invading Britain in the eighth century and stayed on for good in massive numbers. Their language, Old Norse, seeped into English over the succeeding generations. Old Norse “strands” prepositions, and thus English started to do the same. Old Norse today has evolved into languages like Swedish, in which “the person I arrived with” is “personen jag kom med,” with “med” meaning “with.” Crucially, no one has a problem with this in Scandinavia.

As ordinary as it may seem, then, the idea that ending a sentence with a preposition is slumming makes no sense and never has. Clarity is not at issue: “The person I arrived with” is in no way confusing compared with “the person with whom I arrived.” One may prefer the latter aesthetically. But that preference translates no more gracefully into a rule than stipulating that cadet blue is better than chartreuse, or that it is better that credits appear before a film as in the old days than after it. (Although it’s a nice touch in last year’s “The Holdovers” that the credits play up front as they would have in the 1970s that the film is set in.)

It is alternately bemusing and frustrating that the story is similar with so many of the other “rules” of English that get around. The idea that you shouldn’t split an infinitive is also based on Latin. But in Latin the infinitive is a single word; you literally can’t split it. In English it is the verb plus the word to which, at times, one might like to separate from the verb: To boldly go where no man has gone before.

Likewise, the pox on a singular “they” began with author and grammarian Ann Fisher dismissively stating in 1745 that just using “he” will do fine: “The Masculine Person answers to the general name, which comprehends both Male and Female; as, any Person who knows what he says.” And I hear roughly once a month from someone annoyed not with what they hear at the end of a sentence but at the beginning : namely “so,” as in “So yesterday I tried birria.” But the folks annoyed by this would have been annoyed in Anglo-Saxon Britain as well: The first word of “Beowulf” is “Hwæt,” which, as we see in Seamus Heaney’s marvelous translation, translates not as “what” but as, essentially, “So …”

I sometimes wish we could take the energy expended on these antimacassar hand-me-down “rules” and apply it to working out a way to use awkwardly broad words like inclusion, equity, liberty and racism more clearly. The ever-evolving meanings of these words has a way of creating genuine misunderstandings — try defining “neoliberalism” — to the point of actually impeding communication.

But here in real life, those things aren’t what I’m supposed to think about. We are apparently better off musing over what part of speech to end our sentences with. Even if it is unclear why we are supposed to.

See what I was doing there? If I were doing it in Swedish, no one would care.

An earlier version of this article mischaracterized Britain at the time “Beowulf” was created. Britain then was Anglo-Saxon, not Roman.

How we handle corrections

John McWhorter ( @JohnHMcWhorter ) is an associate professor of linguistics at Columbia University. He is the author of “ Nine Nasty Words : English in the Gutter: Then, Now and Forever” and, most recently, “ Woke Racism : How a New Religion Has Betrayed Black America.” @ JohnHMcWhorter

COMMENTS

 1. Rozprawka po angielsku

  Głównym celem rozprawki jest przekonanie odbiorcy do postawionej tezy (w przypadku for and against essay jest ona neutralna) oraz jej uzasadnienie. Pisząc rozprawkę za i przeciw, musisz pamiętać o konieczności zachowania stylu formalnego (nie stosuj form skróconych ani słownictwa kolokwialnego!). Pomogą Ci w tym przydatne wyrażenia ...

 2. A for and against essay

  Worksheets and downloads. A for and against essay - exercises 945.25 KB. A for and against essay - answers 293.66 KB. A for and against essay - essay 786.07 KB. A for and against essay - writing practice 497.45 KB.

 3. Jak napisać ROZPRAWKĘ? How to write a FOR AND AGAINST ESSAY?

  Dzisiaj, krok po kroku, pokażę Wam jakie są wymagania CKE tyczące się ROZPRAWKI i podpowiem jak ją napisać szybko i sprawnie, tak żeby na maturze było OK! 'FOR AND AGAINST ESSAY'/'DISCURSIVE ESSAY' to ROZPRAWKA omawiająca WADY i ZALETY danego rozwiązania. Czasami jesteśmy proszeni o wygłoszenie swojej własnej opinii na dany temat ...

 4. Pisanie rozprawki po angielsku

  Jednym z rodzajów wypowiedzi pojawiających się w zadaniach pisemnych na maturze i innych egzaminach jest essay. Zwykle w takim tekście trzeba przedstawić jakąś opinię na dany temat (opinion essay) albo argumenty za i przeciw (for and against essay). W tym artykule zajmiemy się tym drugim wariantem. Wyjaśniamy, jak powinno wyglądać pisanie rozprawki po angielsku!

 5. For and Against Essay

  Zostań patronem kanału: https://patronite.pl/EnglishIsFun Możesz też wesprzeć kanał przelewając dowolne środki z dopiskiem 'darowizna' na https://www.paypal....

 6. Jak napsat anglickou (opinion) essay

  Jak napsat anglickou (opinion) essay. Publikováno: 6. 1. 2015. Pravidla pro psaní anglické opinion essay jsou podobná těm, která bychom měli dodržovat při tvorbě naší české úvahy. Za prvé: ujasněte si, o čem budete psát. Může vám pomoci osnova popřípadě myšlenková mapa. Pěkný článek o osnově je na HelpForEnglish.

 7. Jak napsat ESEJ v angličtině

  V tomto videu se podíváme na to, jak napsat esej v angličtině, jak si ji správně rozvrhnout a jak z ní dostat co nejvíce bodů. Anglické fráze do esejí: http...

 8. Vzor eseje

  Další tipy a rady jak napsat esej v angličtině najdete v našem článku 7 tipů jak napsat perfektní esej. ... Argumenty proti (Arguments against) Závěr (Conclusion) V úvodu argumentační eseje je třeba představit téma, kterému se budete v práci věnovat. Uveďte dostatek informací tak, aby čtenáři věděli, co od práce ...

 9. Język angielski

  For and against essay - Jak pisać rozprawkę typu typu "za i przeciw". Lekcja live z języka angielskiego dla uczniów przygotowujących się do matury, transmito...

 10. How to write an opinion essey

  Conclusion. Again, for the bachelor´s exam, we suggest 3-4 sentences maximum. This paragraph may begin with „In conclusion" or „To conclude" or „To sum up". It often restates the opinion statement in different words. This paragraph summarizes what you told us in the essay.

 11. How to Write a ""For and Against Essay"" ---Tips and Phrases

  In this video, you'll learn all the details about "For and Against Essay Writing". Whether you're a student preparing for an exam or someone simply intereste...

 12. Jak napsat esej (s obrázky)

  Jak napsat esej. Neoddělitelnou součástí akademického života je příprava esejí či odborných článků. Ať už jde o semestrální práci, text určený pro literární soutěž, nebo materiál, s nímž chcete oslnit univerzitní komisi, následující řádky vám pomohou zorientovat se mezi různorodými přístupy a seznámí ...

 13. An opinion essay

  Worksheets and downloads. An opinion essay - exercises 806.72 KB. An opinion essay - answers 284.99 KB. An opinion essay - essay 657.49 KB. An opinion essay - writing practice 187.62 KB.

 14. Jak správně napsat argumentativní esej (s obrázky)

  Je důležité najít si zdroje, které se zabývají všemi úhly pohledu na dané téma, protože podstatou argumentativní eseje je poskytnout celkový přehled o všech aspektech tématu. Když si najdete co nejvíce informací, které vaše argumenty podporují, ale i těch, které je vyvracejí, budete schopni napsat kvalitní esej.

 15. ELT Concourse: writing for and against essays

  Good advice is to confine each argument to four paragraphs: the issue and examples. the argument. the evaluation of the strength of the argument. the evaluation of any weaknesses in the argument. The damage to health that smoking causes is no longer seriously debated by health professionals and other experts.

 16. 7 tipů jak napsat perfektní esej v angličtině

  6 Spojujte a oddělujte věty. Jakmile budete mít svoji esej v angličtině hotovou, zkuste si ji projít znovu a odhalit příliš dlouhé nebo příliš krátké věty. Ty věty, které obsahují příliš mnoho slov, nebo jsou zbytečně dlouhé, zkuste rozdělit do více. Hlavní myšlenka bude poté lépe čitelná a zřetelná.

 17. Jak napsat argumentační esej?

  Musíte napsat argumentační esej a nevíte, jak na to? Společně se podíváme na to, jak při psaní eseje postupovat a na co si dát pozor. +420 734 577 566 [email protected]. 0 položky. Úvod; ... Another point against online shopping is the impact it has on the environment. The items are usually wrapped in several layers of plastic ...

 18. Psaní: Osnova

  I pro krátké např. jednostránkové eseje je důležité si napsat osnovu. Jde-li o jednu stránku, osnova bude samozřejmě krátká, jednoduchá. Je jasné, že začneme úvodem (Introduction) a skončíme závěrem (Summary/Conclu­sion). To jsou ty naše body A a D. Klíčové bude, jak se do bodu D budeme chtít dostat.

 19. PDF Student's Worksheet 1 WRITING FOR AND AGAINST ESSAY

  that the essay has a better structure. Then add one more argument to the paragraph. Exercise 7 Write a draft of the third paragraph of your essay, presenting arguments against the issue. Use the space below. Exercise 8 Decide which sentences are true about the fi nal paragraph of a for and against essay. a.

 20. For and against essay Flashcards

  To conclude. wnioskując. To sum up. podsumowując. All things considered. biorąc wszystko pod uwagę. For and against essay. rozprawka za i przeciw. Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Obviously there are advantages as well as disadvantages of..., To begin with.., First of all and more.

 21. Jak psát argumentační esej

  1. Argumenty pro - asi nejběžnějším způsobem je argumentační esej založená na myšlence, že máme tezi a hledáme pro ni argumenty. Ty vrstvíme takovým způsobem, že je postupně jasné, že opačné stanovisko je neudržitelné. Taková esej současně dobře popisuje, proč danou pozici zastáváme a co nám přináší. 2.

 22. PDF Teacher's Notes WRITING FOR AND AGAINST ESSAY

  Exercise 1. Tell the students that they are going to write an essay. Ask them to read the instructions in Exercise 1. Then ask the students to look at their ideas in the table and underline those which they would like to write about. Ask them to choose the three biggest advantages and the three biggest disadvantages of the situation.

 23. And znak neboli ampersand &

  JAK NAPSAT AND POMOCÍ PRAVÉHO ALT. Naprosto nejjednodušším způsobem jak je možné zapsat znak ampersand, je pomocí klávesnice pravý Alt, která se nachází vpravo od mezerníku a zpravidla je na ní napsáno Alt Gr. Stiskněte Alt Gr = pravý Alt a držte ho. Během toho co držíte Alt Gr, zmáčkněte klávesu písmena.

 24. Opinion

  A version of this article appears in print on , Section A, Page 21 of the New York edition with the headline: Against the Sentence-Ending Preposition Rule. Order Reprints | Today's Paper | Subscribe